W dniu 12. 06. br., z inicjatywy kierownika Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, odbyło się spotkanie pracowników katedry z dyrektorami i nauczycielami jednostek edukacyjnych, w których w roku akademickim 2016/2017 realizowane były zajęcia programowe ze studentami kierunku wychowanie fizyczne.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 9, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Białej Podlaskiej oraz Samorządowych Przedszkoli nr 15, nr 16 i nr 17. Ze strony Wydziału w spotkaniu uczestniczyli pracownicy Zakładów: Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Korektywy i Kompensacji, Tańca oraz Gier i Zabaw, Pedagogiki i Psychologii.

Na zebraniu omówiono dotychczasową współpracę, podjęto ustalenia sprzyjające zapewnieniu pełniejszego kontaktu studenta z uczniem na poszczególnych etapach kształcenia. Najwięcej uwagi poświęcono weryfikacji treści programowych wychowania fizycznego, pod kątem realizacji wymogów nowej podstawy programowej dla przedszkoli i szkół. Dyskutowano na temat roli i zadań nauczyciela wychowania fizycznego w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Coraz to lepsze warunki do realizacji zajęć ruchowych z jednej strony, a z drugiej – zmieniające się potrzeby zdrowotne oraz zainteresowania aktywnością ruchową dzieci i młodzieży, a także problemy natury wychowawczej zmuszają do ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz weryfikacji planów i programów kształcenia przyszłych kadr pedagogicznych w tym zakresie.

Dyrektorzy placówek wskazywali niedostatki w zakresie metodyki wychowania fizycznego w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej. Sygnalizowali potrzebę przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. przewlekle chorym, niepełnosprawnym, czy z zaburzeniami emocjonalnymi.

Spotkanie zakończyło się wspólnym ustaleniami, dotyczącymi:

• organizacji cyklu warsztatów metodycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wychowania fizycznego,

• organizacji spotkań dla rodziców nauczycieli i studentów nt „Aktywność fizyczna uczniów z problemami zdrowotnymi”

• współpracą w zakresie modyfikacji treści kształcenia studentów na kierunku WF.