Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 820 zł netto.

Zarządzenie Nr 48/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
w roku akademickim 2016/2017 - pobierz