Sonda

Skąd czerpałeś informacje na temat naszej uczelni ?

strona internetowa

plakaty A4

banery informacyjne

ulotki i foldery

informatory

radio i prasa

piknik z AWF

absolwenci i nauczyciele WF

dni "otwartych drzwi"

prelekcje i spotkania

targi edukacyjne

  Wyniki
Newsletter
Chcesz być informowany/na o nowościach? Dodaj swój e-mail!

 
Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego

 

Instruktor sportu - pływanie

Kurs: instruktor pływania

Uprawnienia:
osoby, które ukończą kurs instruktorski i zdadzą egzamin końcowy otrzymają uprawnienia państwowe (legitymację) instruktora sportu z pływania nadane przez Ministra Sportu i Turystyki.
Status kursu: rekrutacja
Zapisy na kurs do: 05.11.2012 r.

Liczba godzin: 250
(część ogólna 100 + część specjalistyczna 150)

STUDENCI KIERUNKU - WYCHOWANIE FIZYCZNE II0, SPORT II0 ORAZABSOLWENCI TYCH KIERUNKÓW – ZWOLNIENI SĄ Z CZĘŚCI OGÓLNEJ!!!

Planowany termin rozpoczęcia kursu: listopad 2012 r.

Przewidywany termin realizacji kursu: w zależności od grupy uczestników przewiduje się zajęcia w weekendy (piątek- po południu, sobota, niedziela - do południa).

Przewidywana opłata: 1900zł (2300 zł dla osób realizujących częścią ogólną)

Cena może ulec zmniejszeniu w przypadku większej liczby chętnych niż 15 osób!!!

Liczba kandydatów: (stan na dzień 09.10.2012 r.): 0

Oczekiwana liczba kandydatów: minimum 15-17 max - 30

Kryteria naboru dla studentów WWFiS - część specjalistyczna – studenci kierunku - Wychowanie Fizyczne II0, Sport II0 orazabsolwenci AWF posiadający dobre umiejętności pływania czterema technikami sportowymi. W kursie uczestniczyć mogą studenci I0  i innych kierunków po ukończeniu części ogólnej oraz posiadający dobre umiejętności pływackie .

Kryteria naboru dla kandydatów spoza WWFiS: osoby mające co najmniej średnie wykształcenie oraz posiadające dobre umiejętności pływania czterema technikami sportowymi.

Wymagane dokumenty:
·         kwestionariusz osobowy (formularz wysyłany e-mailem)
·         potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwa maturalnego
·         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
·         zdjęcie
·         kserokopia potwierdzenia wpłaty pierwszej raty ( 1000 zł) na poczet opłaty za kurs
 
 
Procedura zgłaszania:
 
  • wysłać zgłoszenie na adres planowanie@awf-bp.edu.pl - pobierz formularz
  • po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs dokonać wymaganych wpłat na konto uczelni oraz dostarczyć we wskazanym terminie pozostałe dokumenty:
 
WWFiS w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2
21-500 Biała Podlaska
Bank PeKaO S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
z dopiskiem: „kurs z pływania"
 

Celem dydaktycznym kursu: Celem kursu jest przygotowanie instruktorów pływania do pracy szkoleniowej. Absolwenci kursu w ramach podniesionych kwalifikacji zawodowych zdobędą wiedzę z zakresu teorii i praktyki dyscypliny, podwyższą umiejętności przekazywania zasobu ćwiczeń i rodzajów techniki sportowej w pływaniu, poszerzą własny warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie szkolenia sportowego oraz poprawią indywidualną sprawność fizyczną.
Tematyka zajęć: Wykłady: Teoria dyscypliny kierunkowej- Klasyfikacja i rodzaje pływanie. Pływanie jako przedmiot nauczania na kursie instruktorów sportu w pływaniu. Wiedza i umiejętności pedagogiczno-specjalistyczne instruktora pływania. Dobór i selekcja w sporcie pływackim. Fizyka pływania – pływanie statyczne i dynamiczne. Zależność ruchów pływackich człowieka od praw naturalnych środowiska wodnego. Współczynnik sprawności lokomocyjnej. Etapy nauczania pływania, nauczanie techniki i wybór pierwszego sposobu pływania. Metodyka nauczania pływania oraz sposoby usuwania błędów. Podstawowe elementy współczesnej techniki pływania. Ewolucja sportowych technik pływania. Biomechaniczna analiza sportowej techniki pływania – kraulem na piersiach, kraulem na grzbiecie, stylem klasycznym, stylem motylkowym z delfinowymi nogami. Startów i nawrotów. Standardy sportowych technik pływania - kraulem na piersiach (dwu-, cztero- i sześcio-uderzeniowy), kraulem na grzbiecie, stylem klasycznym (warianty pływania żabką), stylem motylkowym. Metody obserwacji i kryteria skuteczności oceny techniki pływania. Trening mentalny, przygotowanie taktyczne. Analiza startowa. Odnowa biologiczna. Wypoczynek. Rozgrzewka pływacka i jej warianty w zależności od charakteru treningu. System szkolenia sportowego w pływaniu. Etapy szkolenia sportowego. Struktura czasowa treningu sportowego w pływaniu. Okres przygotowawczy, startowy i przejściowy. Makrocykle, mezocykle, mikrocykle, BPS. Struktura rzeczowa treningu sportowego w pływaniu. Przygotowanie sprawnościowe (siłowe, wytrzymałościowe, szybkościowe, koordynacyjne). Metody, formy, klasyfikacja środków treningowych w pływaniu. Ocena intensywności wysiłku fizycznego. Testy wysiłkowe w pływaniu. Organizacja imprez sportowych i zgrupowań szkoleniowych w pływaniu. Systemy rozgrywania zawodów sportowych w pływaniu. Pomoc przedmedyczna obowiązkiem każdego instruktora pływania. Czynności asekuracyjne i zabezpieczające na lekcji pływania. Przepisy prawne regulujące zasady bezpieczeństwo na zajęciach z pływania. Bezpieczeństwo zawodnika, opieka i odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora na obozach i zawodach. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa standardem udzielania pomocy. Procedura i zasady jej prowadzenia. Ćwiczenia w wodzie: Metodyka nauczania pływania. Adaptacja do środowiska wodnego – wstępny etap nauczania pływania. Przezwyciężanie lęku przed wodą. Ćwiczenia oswajające z wodą – ćwiczenia oswajające receptory człowieka. Metodyka i systematyka ćwiczeń, zadań we wstępnym etapie nauczania pływania. Elementarne umiejętności pływackie i ich kształtowanie. Gry i zabawy ruchowe we wstępnym etapie nauczania pływania. Kontrola i ocena umiejętności pływackich wstępnego etapu pływania. Test 6 ćwiczeń. Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach z pływania. Pomoce i urządzenia stosowane we wstępnym etapie pływania. Nauczanie technik pływania .Hydrodynamika pływania – pływanie statyczne i dynamiczne, podstawowe ruchy pływackie, oporność wody, pływalność dodatnia i ujemna. Hydrodynamika pływania – prędkość .Współczesne odmiany pływania kraulem, różne odmiany koordynacji w kraulu, skok startowy i nawrót. Metodyka i systematyka ćwiczeń i zadań stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu sportowej techniki pływania stylem grzbietowym. Pływanie standardowe. Współczesne odmiany pływania stylem grzbietowym, start i nawrót. Metodyka i systematyka ćwiczeń i zadań stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu sportowej techniki pływania stylem klasycznym. Pływanie standardowe. Współczesne odmiany pływania stylem klasycznym, skok i nawrót. Metodyka i systematyka ćwiczeń i zadań stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu sportowej techniki pływania stylem motylkowym. Pływanie standardowe. Współczesne odmiany pływania stylem motylkowym, skok i nawrót. Metodyka i systematyka ćwiczeń i zadań stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu sportowej techniki pływania stylem zmiennym. Pływanie standardowe. Współczesne odmiany pływania stylem zmiennym, start i nawroty w stylu zmiennym. Pływanie 100 m stylem zmiennym. Doskonalenie techniki pływania kraulem i stylem grzbietowym – pokaz i demonstracja techniki na lądzie i w wodzie, autokorekta i korekta błędów u współćwiczącego, zmiany w technice w zależności od prędkości pływania. Doskonalenie techniki pływania stylem klasycznym i motylkowym – pokaz i demonstracja techniki na lądzie i w wodzie, autokorekta i korekta błędów u współćwiczącego, zmiany w technice w zależności od prędkości pływania. Doskonalenie techniki pływania stylem zmiennym – pokaz i demonstracja techniki na lądzie i w wodzie, autokorekta i korekta błędów u współćwiczącego, zmiany w technice w zależności od prędkości pływania. Informacyjna wartość różnych metod obserwacji i opanowania umiejętności pływackich. Obiektywne i subiektywne kryteria oceny techniki pływania sportowego. Ocena skuteczności techniki pływania- wizualna i filmowa. Porównywanie pływania w poszczególnych stylach. Biomechaniczne kryteria oceny sportowej techniki pływania. Składowe wyścigu pływackiego. Zastosowanie pomiarów częstości i długości cyklu pływackiego podczas doskonalenia technik pływackich. Doskonalenie techniki ruchu. Doskonalenie kondycji pływackiej. Zastosowanie nabytych umiejętności pływackich Zasady stosowania nietypowych ćwiczeń i zadań pływackich stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu pływania sportowego. Metodyka treningu pływackiego. Ocena intensywności wysiłku fizycznego i kontrola obciążeń (rejestracja tętna).Formy zabawowe w treningu dzieci i młodzieży – zastosowanie zabaw w treningu, współzawodnictwa sportowego na treningach. Ćwiczenia na lądzie – ogólnorozwojowe, ukierunkowane i wszechstronne. Rozgrzewka pływacka i jej warianty w zależności od charakteru treningu. Pomoce dydaktyczne i urządzenia stosowane w treningu pływackim. Metodyka prowadzenia zajęć treningowych. Sporządzanie konspektów zajęć treningowych. Hospitacja zajęć treningowych z dziećmi i młodzieżą – zapoznanie z organizacją treningu. Hospitacja zajęć treningowych z dziećmi i młodzieżą - obserwacja pod kontem doboru środków i metod treningowych. Regulaminy i przepisy pływania sportowego. Obserwacja bierna zawodów pływackich pod kątem organizacji, rejestracja wyników sportowych, analiza regulaminów i komunikatów końcowych (praktyczne zaliczenie przepisów pływania sportowego). Organizacja zawodów sportowych. Asystowanie, sędziowanie, obsługa biura sędziowskiego, sekretariatu zawodów. Ocena i analiza zawodów. RKO. Pierwsza pomoc przedlekarska. Praktyczna realizacja akcji ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia lub życia – ćwiczenia na fantomach.

Wymogi egzaminacyjne: Zaliczenie zajęć teoretycznych uzyskuje się na podstawie obecności, sprawdzianów i prac pisemnych na zadane tematy. Zaliczenie zajęć praktycznych następuje przez zdanie sprawdzianu praktycznego z zakresu poszczególnych technik, przepłynięcia 200 metrów stylem zmiennym, samodzielnego prowadzenia zajęć z nauczania pływania i treningu sportowego. Zaliczenie kurs następuje poprzez zdanie egzaminu w formie ustnej obejmującego problematykę teorii i metodyki dyscypliny kierunkowej. Dodatkowo przysługuje jeden bezpłatny egzamin poprawkowy
Kadra: pracownicy Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego WWFiS

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod numerem tel. 601 385 998

Bezpośredni kontakt z Kierownikiem kursu:
·         e-mail: renatagolanko@vp.pl
·         pływalnia WWFiS 83-342-87-18