AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

     Kapitał ludzki (kl) definiuje się jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej człowieka, określający zdolność człowieka do pracy, umiejętność adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwość kreacji nowych rozwiązań. Zakładając, że zdrowie stanowi jedną ze składowych kapitału ludzkiego, analizą objęto postawy prozdrowotne studentów z obszaru nauk o zdrowiu. Badania ankietowe przeprowadzono wśród studentów naszej Filii (N=191) i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (N=166). Ustalono, że ponad połowa badanych deklaruje prowadzenie zdrowego stylu życia, przy czym deklaracje takie częściej pochodziły od studentów AWF (73% vs. 426% - UM).
     Ciekawe wydają się wyniki analizy porównawczej wskaźników zdrowego stylu życia studentów w zależności od środowiska akademickiego. Wyniki badań pokazały, że różnice istotne statystycznie dotyczyły jedynie dwóch aspektów, tj. aktywności fizycznej (czas poświęcany na sport i rekreację ruchową poza zajęciami obowiązkowymi) oraz czasu przeznaczanego na sen. W obu przypadkach wyniki przemawiały na korzyść studentów AWF.
     Dużo o stylu życia badanych mówią wyniki dotyczące stosowania używek w obu analizowanych środowiskach (ryc. 1). I tak, wśród reprezentantów obu uczelni stosunkowo często deklarowano spożywanie alkoholu, w tym także alkoholi mocnych. Blisko co piąty badany z Filii AWF i znacznie mniejszy odsetek studentów UM w Lublinie przyznało się do stosowania narkotyków.


Ryc. 1. Stosowanie używek wg deklaracji badanych (dane w %)* - różnica istotna statystycznie, p<0,05
Zaprezentowano fragmenty pracy Buchta K., Jakubiak M., Skiert M., Wilczewski A., Różnorodność stylów życia a wartość kapitału ludzkiego studenta, opracowanie złożone do druku.

     Istotnym aspektem zdrowego stylu życia jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, którego głównym źródłem są – zdaniem badanych - studia i studiowanie. Na wysoki poziom stresu związanego z samym uczestnictwem w procesie studiowania wskazali istotnie częściej studenci UM (77,7% vs. 41,4% - AWF).

Ryc. 2. Sposoby walki ze stresem badanych (dane w %)* - różnica istotna statystycznie, p<0,05

     Badanych poproszono także o wskazanie sposobów walki ze stresem, na jaki byli narażeni w różnych sytuacjach w trakcie studiów. Analiza opinii respondentów pokazała, że studenci bialskiej Filii częściej wykorzystują w tym celu różne formy aktywności fizycznej, zaś medycy – spotkania towarzyskie „w realu” i w sieci (ryc. 2).

Zaprezentowano fragmenty pracy Buchta K., Jakubiak M., Skiert M., Wilczewski A., Różnorodność stylów życia a wartość kapitału ludzkiego studenta, opracowanie złożone do druku.