AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Przedmiotem inwestycji jest budowa Akademickiego Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji na działce nr 971/5 przy ulicy Sitnickiej w Białej Podlaskiej. Inwestorem jest Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

1 kwietnia 2009 r podajemy do informacji dokumenty dotyczące procedury środowiskowej:

  1. Postanowienie nr GK.MJ.V-7624-4/09 otrzymano dnia 16.03.2009r.
  2. Decyzja nr GK.MJ.V-7624-4/09 otrzymano dnia 01.04.2009r.


30 września 2010 roku Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na współfinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Sitnickiej w Białej Podlaskiej. Nowa hala będzie mieściła około 2 tysięcy osób. Koszt całej inwestycji wyniesie 20 milionów złotych.

Projekt pn. ”Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali sportowo-widowiskowej.” dotyczy budowy w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej kompleksu dydaktyczno – naukowego składającego się z Laboratorium Badań Wydolności Fizycznej Człowieka, sali konferencyjnej o pojemności ok. 150 osób oraz hali sportowo – widowiskowej z wymienną areną o wymiarach 30 x 60 m i trybunach mogących pomieścić ok.2000 osób. Inwestycja obejmuje jednocześnie kompleksowe wyposażenie budowanego obiektu oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Wybudowany kompleks dydaktyczny będzie znajdował się w niedalekiej odległości od budynku głównego wydziału i oprócz spełniania podstawowych swoich funkcji, dzięki dogodnej lokalizacji oraz przyjętym rozwiązaniom technicznym obiekt z powodzeniem będzie mógł także realizować funkcje sportową i widowiskową. Umożliwiając tym samym organizowanie na terenie województwa lubelskiego zawodów sportowych rangi mistrzowskiej wespół z ośrodkami, które posiadają już podobne obiekty. - Poprzez zrealizowanie wnioskowanej inwestycji wzrośnie konkurencyjność regionalnej gospodarki, co z kolei przełoży się na powiększenie jej zdolności do tworzenia miejsc pracy. Zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu znajdzie 12 osób, w tym osoba zagrożona wykluczeniem społecznym. Planowana inwestycja będzie spełniała ważną funkcję w rehabilitacji osób niepełnosprawnych dzięki prowadzeniu badań nad profilaktyką, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją narządów ruchu. Dzięki udostępnianiu hali osobom niepełnosprawnym, zarówno uprawiającym sport na wysokim poziomie, rekreacyjnie, jak też uczestniczącym w wydarzeniach sportowych w charakterze widzów.

W celu obniżenia kosztów utrzymania obiektu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zamontowana zostanie instalacja solarna złożona z kolektorów słonecznych. Jedno z działań przewiduje również zagospodarowanie terenu działki i utworzenia terenów zielonych.

Projekt Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej” współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura Społeczna, Działania 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych.


Dodatkowe Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego
www.rpol.lubelskie.pl