AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

"Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań
diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”


Realizacja projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”polega na adaptacji będącego własnością Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu lokalu na potrzeby utworzenia laboratorium badań diagnostycznych i terapeutycznych narządów ruchu.
Nowo powstałe laboratorium (składające się z dwóch części-funkcjonalnie obiekt podzielono na dwa laboratoria, czyli część diagnostyczna laboratoriów układu ruchu składać się będzie z dwóch laboratoriów:
  • zadaniem pierwszego laboratorium będą badania z wykorzystaniem urządzeń posiadających możliwość symulowania obciążenia układu ruchu podczas lokomocji,
  • zadaniem drugiego laboratorium będą badania w warunkach naturalnego obciążenia układu ruchu (naturalnej lokomocji) spełniając europejskie normy i posiadając wszystkie niezbędne certyfikaty, wyposażone będzie w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny.)

Umowa nr o POPW.01.03.00-06-014/12 dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana w dniu 14 listopada 2012r., w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity koszt projektu: 12 560 000,00 zł
Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:

- środki z budżetu państwa

5% 628 000,00 zł
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 10 676 000,00 zł
- łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią 90% 11 304 000,00 zł
- wkład własny beneficjenta 10% 1 256 000,02 zł
Dodatkowe informacje o Programie Operacyjnym na stronie www.PolskaWschodnia.gov.pl
(projekt AIWIL)

>>> GALERIA <<<


„Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań
diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013