AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dzienny Dom Opieki Medycznej – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Informacje podstawowe, finansowanie

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie realizuje jako Partner projekt pod nazwą Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia.

Projekt służy także realizacji Celu tematycznego 9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Partnerami projektu są: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi wkład w postaci wsparcia merytorycznego (programowego), a Gmina Międzyrzec Podlaski wnosi wkład w postaci działań środowiskowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Zdrowia:

 • ze środków europejskich: 842 784,19 zł
 • ze środków dotacji celowej: 112 978,06 zł


Przedmiot i cel konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu, jego przedmiotem jest pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej.

Celem konkursu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.


Cele pośrednie:

 • poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej,
 • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych,
 • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).


Cel projektu

Przygotowanie i wypracowanie rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych oraz bazy technicznej i lokalowej oraz realizacja pilotażu dziennego domu opieki medycznej jako odrębnej jednostki organizacyjnej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.

Wprowadzenie rozwiązania opieki zdrowotnej typu szpitala dziennego / szpitala środowiskowego, polegającej na funkcjonowaniu oddziału dziennego dla osób wymagających kontynuacji leczenia, rehabilitacji i opieki, ale nie wymagających hospitalizacji.


Planowane efekty

Powstanie wyodrębniona jednostka organizacyjna SPZOZ – Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)
Przygotowana zostanie infrastruktura potrzebna do realizacji DDOM
Opracowana zostanie dokumentacja medyczna i materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów
Wypracowane zostaną standardy pracy wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i zasady współpracy w ramach działań środowiskowych
Wsparciem zostanie objętych 70 osób – pacjentów DDOM, a także ich rodziny / opiekunowie, poprzez działania edukacyjne i objecie opieką dzienną osób od nich zależnych
Przygotowany zostanie standard DDOM, w celu kontynuacji i rozwoju szpitala dziennego.


Czym jest dzienny dom opieki medycznej – szpital środowiskowy

DDOM jest formą opieki, skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieka podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.


Zakres świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
  • Ponadto:
   • niezbędne badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje lekarskie – w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego,

Inne świadczenia:

 • odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, zajęcia dodatkowe służące zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu w DDOM, w razie potrzeby, we współpracy z rodziną pacjenta, zapewnienie transportu do i z miejsca zamieszkania.Zakres świadczeń zdrowotnych został zaprojektowany w oparciu o dokument Standardy postępowania w opiece geriatrycznej, a koncepcja szpitala środowiskowego nawiązuje do rozwiązań funkcjonujących m. in. w Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.


Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Miejsce realizacji wsparcia
Działalność dziennego
domu opieki medycznej
– szpitala środowiskowego
01 12 2016 – 31 05 2018 08.00 – 16.00 Międzyrzec Podlaski,
ul. Warszawska 2-4
(w lokalizacji Szpitala Powiatowego)


Główne etapy projektu:

 • Utworzenie wyodrębnionego w strukturze SPZOZ modułu organizacyjnego DDOM: 06 – 10 2016,
 • Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie DDOM: 07 – 11 2016,
 • Przygotowanie procedur i organizacji pracy DDOM: 06 – 11 2016,
 • Prowadzenie szpitala środowiskowego (DDOM): 12 2016 – 05 2018.