AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Celem głównym (bezpośrednim) niniejszego projektu jest zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu do nowoczesnych rozwiązań informatycznych środowisku naukowemu, służącym prowadzeniu prac badawczych związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Cel główny przyczyni się do poprawy warunków pracy badawczej, wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi prowadzącymi prace naukowo – badawcze nad kulturą fizyczną i sportem.
Wnioskodawcą niniejszego projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, mająca siedzibę przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację niniejszego zadania jest Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie wraz z Zamiejscowym Wydziałem Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Program finansowania:
Oś priorytetowa, I, Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Nr POIG.02.03.00-00-020/09

Okres realizacji: lata 2009-2012

Wartość: 7 672 778,41

Kwota dofinansowania: 7 672 778,41