Projekty UE

Projekty UE

Wykładowcy i Studenci !

Zachęcamy do aplikowania z ramienia Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej o granty europejskie na projekty organizacyjne, społeczne, naukowe i dydaktyczne.

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska
ul. Akademicka 2, Polska

tel. 83 342-88-53
fax 83 342-88-00

e-mail – aneta.luc@awf.edu.pl
www – www.awf-bp.edu.pl

Zrealizowane projekty:

Regionalny Ośrodek Badań I Rozwoju
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity koszt projektu: 39 051 263,17 zł
Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:
środki z budżetu państwa 5%: 1 867 663,00 zł
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 31 750 273,00 zł
łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią 90%: 33 353 262,62zł
wkład własny beneficjenta 10%: 3 782 457,02 zł
pokryty przez MNiSW 3 034 034,04 zł
pokryty przez AWF 748 422,98 zł

ZARYS PROJEKTU:

Realizacja przedmiotowej inwestycji, jaką jest „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” przewiduje budowę obiektu, w którym zostanie utworzonych 12 nowych profesjonalnych laboratoriów naukowych (diagnostyki biochemicznej, kinezjologii, modelowania ruchu i ergonomii, elektromiografii, nowoczesnych technologii i rehabilitacji narządu ruchu, chemii kosmetycznej, diagnostyki molekularnej, postawy ciała, psychomotoryki, analityczne oraz interdyscyplinarne centrum obliczeniowe), jak również zmodernizowanie i przeniesienie już istniejącego laboratorium fizjologii i biomechaniki. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w specjalistyczną aparaturę i urządzenia oraz sprzęt służący bezpośrednio do prowadzenia procesów badawczych. Ponadto, aby upowszechniać dokonania naukowe, a także uruchomić sprawny i efektywny transfer powstanie w obiekcie: Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz Centrum Udostępniania Informacji Naukowych. Okres realizacji projektu czerwiec 2009-czerwiec 2013

INNE ISTOTNE INFORMACJE:

Inwestycja pn.:„Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” zrealizowana zostanie na obszarze Polski Wschodniej, w województwie lubelskim, w mieście powiatowym Biała Podlaska. Dodatkowe informacje o Programie Operacyjnym na stronie www.PolskaWschodnia.gov.pl

Realizacja projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu polega na adaptacji będącego własnością Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu lokalu na potrzeby utworzenia laboratorium badań diagnostycznych i terapeutycznych narządów ruchu.
Nowo powstałe laboratorium (składające się z dwóch części-funkcjonalnie obiekt podzielono na dwa laboratoria, czyli część diagnostyczna laboratoriów układu ruchu składać się będzie z dwóch laboratoriów:
– zadaniem pierwszego laboratorium będą badania z wykorzystaniem urządzeń posiadających możliwość symulowania obciążenia układu ruchu podczas lokomocji,
– zadaniem drugiego laboratorium będą badania w warunkach naturalnego obciążenia układu ruchu (naturalnej lokomocji) spełniając europejskie normy i posiadając wszystkie niezbędne certyfikaty, wyposażone będzie w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny.)
Umowa nr o POPW.01.03.00-06-014/12 dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana w dniu 14 listopada 2012r., w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity koszt projektu: 12 560 000,00 zł
Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:
– środki z budżetu państwa 5% 628 000,00 zł
– środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 10 676 000,00 zł
– łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią 90% 11 304 000,00 zł
– wkład własny beneficjenta 10% 1 256 000,02 zł
Dodatkowe informacje o Programie Operacyjnym na stronie www.PolskaWschodnia.gov.pl

 

„Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań
diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Przedmiotem inwestycji jest budowa Akademickiego Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji na działce nr 971/5 przy ulicy Sitnickiej w Białej Podlaskiej. Inwestorem jest Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

1 kwietnia 2009 r podajemy do informacji dokumenty dotyczące procedury środowiskowej:

Postanowienie nr GK.MJ.V-7624-4/09 otrzymano dnia 16.03.2009r.
Decyzja nr GK.MJ.V-7624-4/09 otrzymano dnia 01.04.2009r.

30 września 2010 roku Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na współfinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Sitnickiej w Białej Podlaskiej. Nowa hala będzie mieściła około 2 tysięcy osób. Koszt całej inwestycji wyniesie 20 milionów złotych.

Projekt pn. ”Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali sportowo-widowiskowej.” dotyczy budowy w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej kompleksu dydaktyczno – naukowego składającego się z Laboratorium Badań Wydolności Fizycznej Człowieka, sali konferencyjnej o pojemności ok. 150 osób oraz hali sportowo – widowiskowej z wymienną areną o wymiarach 30 x 60 m i trybunach mogących pomieścić ok.2000 osób. Inwestycja obejmuje jednocześnie kompleksowe wyposażenie budowanego obiektu oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Wybudowany kompleks dydaktyczny będzie znajdował się w niedalekiej odległości od budynku głównego wydziału i oprócz spełniania podstawowych swoich funkcji, dzięki dogodnej lokalizacji oraz przyjętym rozwiązaniom technicznym obiekt z powodzeniem będzie mógł także realizować funkcje sportową i widowiskową. Umożliwiając tym samym organizowanie na terenie województwa lubelskiego zawodów sportowych rangi mistrzowskiej wespół z ośrodkami, które posiadają już podobne obiekty. – Poprzez zrealizowanie wnioskowanej inwestycji wzrośnie konkurencyjność regionalnej gospodarki, co z kolei przełoży się na powiększenie jej zdolności do tworzenia miejsc pracy. Zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu znajdzie 12 osób, w tym osoba zagrożona wykluczeniem społecznym. Planowana inwestycja będzie spełniała ważną funkcję w rehabilitacji osób niepełnosprawnych dzięki prowadzeniu badań nad profilaktyką, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją narządów ruchu. Dzięki udostępnianiu hali osobom niepełnosprawnym, zarówno uprawiającym sport na wysokim poziomie, rekreacyjnie, jak też uczestniczącym w wydarzeniach sportowych w charakterze widzów.

W celu obniżenia kosztów utrzymania obiektu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zamontowana zostanie instalacja solarna złożona z kolektorów słonecznych. Jedno z działań przewiduje również zagospodarowanie terenu działki i utworzenia terenów zielonych.

Projekt Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej” współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura Społeczna, Działania 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych.

Dodatkowe Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego www.rpol.lubelskie.pl

System wspierający prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współdzielenie i publikację wyników prac

Celem głównym (bezpośrednim) niniejszego projektu jest zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu do nowoczesnych rozwiązań informatycznych środowisku naukowemu, służącym prowadzeniu prac badawczych związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Cel główny przyczyni się do poprawy warunków pracy badawczej, wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi prowadzącymi prace naukowo – badawcze nad kulturą fizyczną i sportem.
Wnioskodawcą niniejszego projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, mająca siedzibę przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację niniejszego zadania jest Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie wraz z Zamiejscowym Wydziałem Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Program finansowania:
Oś priorytetowa, I, Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Nr POIG.02.03.00-00-020/09

Okres realizacji: lata 2009-2012

Wartość: 7 672 778,41

Kwota dofinansowania: 7 672 778,41

Dzienny Dom Opieki Medycznej – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Informacje podstawowe, finansowanie

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie realizuje jako Partner projekt pod nazwą Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia.

Projekt służy także realizacji Celu tematycznego 9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Partnerami projektu są: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi wkład w postaci wsparcia merytorycznego (programowego), a Gmina Międzyrzec Podlaski wnosi wkład w postaci działań środowiskowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Zdrowia:

 • ze środków europejskich: 842 784,19 zł
 • ze środków dotacji celowej: 112 978,06 zł

Przedmiot i cel konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu, jego przedmiotem jest pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej.

Celem konkursu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

Cele pośrednie:

 • poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej,
 • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych,
 • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

Cel projektu

Przygotowanie i wypracowanie rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych oraz bazy technicznej i lokalowej oraz realizacja pilotażu dziennego domu opieki medycznej jako odrębnej jednostki organizacyjnej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.

Wprowadzenie rozwiązania opieki zdrowotnej typu szpitala dziennego / szpitala środowiskowego, polegającej na funkcjonowaniu oddziału dziennego dla osób wymagających kontynuacji leczenia, rehabilitacji i opieki, ale nie wymagających hospitalizacji.

Planowane efekty

Powstanie wyodrębniona jednostka organizacyjna SPZOZ – Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)
Przygotowana zostanie infrastruktura potrzebna do realizacji DDOM
Opracowana zostanie dokumentacja medyczna i materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów
Wypracowane zostaną standardy pracy wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i zasady współpracy w ramach działań środowiskowych
Wsparciem zostanie objętych 70 osób – pacjentów DDOM, a także ich rodziny / opiekunowie, poprzez działania edukacyjne i objecie opieką dzienną osób od nich zależnych
Przygotowany zostanie standard DDOM, w celu kontynuacji i rozwoju szpitala dziennego.

Czym jest dzienny dom opieki medycznej – szpital środowiskowy

DDOM jest formą opieki, skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieka podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
  Ponadto:
 • niezbędne badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje lekarskie – w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego,Inne świadczenia:
 • odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, zajęcia dodatkowe służące zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu w DDOM, w razie potrzeby, we współpracy z rodziną pacjenta, zapewnienie transportu do i z miejsca zamieszkania.Zakres świadczeń zdrowotnych został zaprojektowany w oparciu o dokument Standardy postępowania w opiece geriatrycznej, a koncepcja szpitala środowiskowego nawiązuje do rozwiązań funkcjonujących m. in. w Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

 • Rodzaj wsparcia: Działalność dziennego domu opieki medycznej – szpitala środowiskowego;
 • Data udzielania wsparcia: 01.12.2016 – 31.05.2018;
 • Godziny udzielania wsparcia: 08.00 – 16.00;
 • Miejsce realizacji wsparcia: Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 (w lokalizacji Szpitala Powiatowego).

Główne etapy projektu:

Utworzenie wyodrębnionego w strukturze SPZOZ modułu organizacyjnego DDOM: 06 – 10 2016,
Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie DDOM: 07 – 11 2016,
Przygotowanie procedur i organizacji pracy DDOM: 06 – 11 2016,
Prowadzenie szpitala środowiskowego (DDOM): 12 2016 – 05 2018.