SKN Teorii i Praktyki Treningu Sportowego

SKN Teorii i Praktyki Treningu Sportowego

Studenckie Koło Naukowe „Teorii i Praktyki Treningu Sportowego” działającego przy Katedrze Nauk o Sporcie

Nazwa: SKN „Teorii i Praktyki Treningu Sportowego”
Opiekun naukowy: dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk
Kontakt: dariusz.gierczuk@awf.edu.pl
Przewodniczący Koła: student Norbert Prewencki

Aktualny stan osobowy członków Koła: 7 członków

Studenci w ramach SKN „Teorii i Praktyki Treningu Sportowego” zostaną wprowadzeni w podstawową problematykę treningu sportowego; poznają rolę nauki i kierunki badań we współczesnym sporcie. Będą wyposażeni w wiedzę dotyczącą zasad badań naukowych oraz zostaną zapoznani z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi. Będą analizować istniejące i własne koncepcje nauki na podstawie krytycznej refleksji nad aktualnym stanem wiedzy. Zdobędą umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych oraz posługiwania się różnymi metodami badań i zasadami metrologii, korzystając z dostępnych narzędzi badawczych. Będą potrafili oceniać przyjęte procedury badań oraz interpretować uzyskane wyniki.
Ponadto, zostaną zapoznani z zasadami technologii, organizacji, kontroli i kierowania procesem treningowym; z najnowszymi kierunkami rozwoju sportu wyczynowego i profesjonalnego, jak i systemem współzawodnictwa na wszystkich poziomach szkolenia.
Tematyka będzie realizowana głównie w obrębie następujących obszarów:
1. Struktura treningu sportowego, w tym analiza metod i środków treningu sportowego.
2. Ocena sprawności ogólnej i specjalnej zawodników wybranych dyscyplin sportu.
3. Struktura koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) zawodników na różnych etapach zaawansowania sportowego.
4. Czynniki warunkujące wynik sportowy w wybranych dyscyplinach sportu.
5. Ocena działalności startowej (na przykładzie wybranych dyscyplin sportu).
6. Analiza obciążeń wysiłkowych w sporcie.
7. Analiza treści walki sportowej.
8. Uwarunkowania efektywności treningu sportowego.
W ramach SKN „Teorii i Praktyki Treningu Sportowego” studenci będą przygotowywać referaty (wystąpienia) na wybrane konferencje naukowe. Ponadto będą uczestniczyć w badaniach naukowych realizowanych w ramach współpracy z wybranymi organizacjami sportowymi.
Spotkania SKN odbywać się będą raz w miesiącu, w wyznaczonym wcześniej terminie.

Zapraszamy!