AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Świadczenia stypendialne dla studentów
w roku akademickim 2020/2021


Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - pobierz


Stypendia dla studentów AWF w Warszawie będą przyzywane na podstawie Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późniejszymi zmianami). Studenci mogą ubiegać się o:
      - stypendium socjalne,
      - stypendium dla osób niepełnosprawnych,
      - zapomogi,
      - stypendium rektora.

W roku akademickim 2020/2021 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 1050 zł netto.

Więcej informacji na temat świadczeń dla studentów dostępnych jest na stronie: http://studia.gov.pl/pomoc-materialna/

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - pobierz

Zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 66/2018/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. - pobierz

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium rektora oraz zasady przyznawania punktów - pobierz

Wykaz dokumentów wymaganych do przyznania stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021 - pobierz


Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 - więcej

  • Zarządzenie Rektora AWF Warszawa Nr 43/2019/2020 z dnia 7 maja 2020 r. - pobierz
  • Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 43/2019/2020 z dnia 7 maja 2020 r. - pobierz