AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020

STYPENDIUM SOCJALNE
1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pobierz
2. Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz studenta) - pobierz
3. Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów - pobierz

STYPENDIUM REKTORA
1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - pobierz
2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (osiągnięcia studenta I roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego) - pobierz

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz

ZAPOMOGA LOSOWA
1. Wniosek o przyznanie zapomogi LOSOWEJ - pobierz

DRUK DO NUMERU KONTA BANKOWEGO
Numer rachunku bankowego - pobierz

W roku akademickim 2019/2020 będą obowiązywały nowe zasady przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy zarejestrować się w „MODULE REZERWACJI TERMINÓW”.

Wnioski będą przyjmowane: od 16 września 2019 r. do 14 października 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 limit dzienny - 6 osób po zarejestrowaniu się w „MODULE REZERWACJI TERMINÓW” student automatycznie otrzymuje maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji na wybrany dzień studenci będą przyjmowani zgodnie z chronologią rejestracji na wybrany dzień w module

UWAGA Rejestracja nie dotyczy studentów, którzy składają tylko wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.