AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

07.08.2017r. - Wykonanie remontu ciągów pieszo - jezdnych wraz z miejscami postojowymi na samochody osobowe oraz remontu murków ogrodzeniowych w AWF Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2017r. o godz. 10:00


07.08.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu

07.08.2017r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1a - Rysunek graficzny (dot. części 1)
 • Załącznik nr 1b - Rysunek graficzny (dot. części 1)
 • Załącznik nr 1c - Rysunek graficzny (dot. części 1)
 • Załącznik nr 1d - Rysunek graficzny - wymiary (dot. części 1)
 • Załącznik nr 2a - Przedmiar robót (dot. części 1)
 • Załącznik nr 2b - Przedmiar robót (dot. części 2)
 • Załącznik nr 3 – STWiORB (dot. części 1)
 • Załącznik nr 4a - Formularz ofertowy (dot. części 1)
 • Załącznik nr 4b - Formularz ofertowy (dot. części 2)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dot. części 1)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania (obie części)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (obie części)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz osób (dot. części 1)
 • Załącznik nr 9a - Wzór umowy (dot. części 1)
 • Załącznik nr 9b - Wzór umowy (dot. części 2)

22.08.2017r.
Informacja zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy PZP

25.08.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1

25.08.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2