AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

24.10.2017r. - Wykonanie instalacji monitoringu CCTV na potrzeby Domów Studenta w AWF Filia W Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2017r. o godz. 10:00


24.10.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu

24.10.2017r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami graficznymi dotyczącymi wstępnej wizualizacji rozmieszczenia kamer w poszczególnych obiektach
  • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót (przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego – przewidziana forma wynagrodzenia - ryczałt)
  • Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  • Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 7 - Wzór umowy

30.10.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

30.10.2017r.
Wyjaśnienie treści siwz - odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, załącznik nr 1 do siwz po zmianie:
  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie z dnia 30.10.2017r.

06.11.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

06.11.2017r.
Wyjaśnienie treści siwz - odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, załącznik nr 1 do siwz po zmianie:
  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie z dnia 06.11.2017r.

13.11.2017r.
Informacja zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy PZP

22.11.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty