AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

22.11.2017r. - Dostawa papierowych bonów towarowych do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2017r. o godz. 10:00


22.11.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu

22.11.2017r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 4 - Wzór wykazu placówek handlowych i usługowych
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy

30.11.2017r.
Informacja zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy PZP (z otwarcia ofert)

04.12.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty