AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

24.11.2017r. - Modernizacja Hali Podnoszenia Ciężarów wraz z obiektami zaplecza w AWF Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2017r. o godz. 13:00


24.11.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu

24.11.2017r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 - Przedmiary robót
 • Załącznik nr 1a - Dokumentacja graficzna (rysunki i zdjęcia)
 • Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanychh
 • Załącznik nr 8 - Wykaz osób
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy

08.12.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.12.2017r.
Modyfikacja treści SIWZ - wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiary robót - po zmianie

15.12.2017r.
Informacja zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy PZP (z otwarcia ofert)

29.12.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty