AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

08.12.2017r. - Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego drukującego.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2017r. o godz. 10:00


08.12.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu

08.12.2017r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty: formularz techniczny
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy

18.12.2017r.
Informacja zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy PZP (z otwarcia ofert)

20.12.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty