AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

26.01.2018r. - Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Domów Studenta Filii AWF w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2018r. o godz. 10:00


26.01.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

26.01.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Instrukcja ochrony obiektów
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy

02.02.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

02.02.2018r.

Modyfikacja treści SIWZ - wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu


07.02.2018r.

Informacja z otwarcia ofert


13.02.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty