AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

06.02.2018r. - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert został przedłużony i upływa w dniu 20.02.2018r. o godz. 10:00


06.02.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

06.02.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikam

  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy

12.02.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


12.02.2018r.

Zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia  o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 do siwz - "Formularz oferty - po zmianie"


15.02.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15.02.2018r.
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści siwz, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2 do siwz po zmianie oraz udostępniony załącznik nr 1 do umowy

20.02.2018r.
informacja z otwarcia ofert

02.03.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty