AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

23.02.2018r. - Wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych - etap II - na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2018r. o godz. 10:00


23.02.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

23.02.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikam

  • Załącznik nr 1 - Przedmiar robót budowlanych
  • Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z rysunkami graficznymi
  • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 7 - Wykaz osób
  • Załącznik nr 8 - Wzór umowy

13.03.2018r.
informacja z otwarcia ofert

16.03.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty