AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

01.03.2018r. - Dostawa projektorów multimedialnych oraz komputera przenośnego wraz z akcesoriami.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2018r. o godz. 10:00


01.03.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

01.03.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikam

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty: formularz techniczny
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy

13.03.2018r.
informacja z otwarcia ofert

16.03.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1
16.03.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2