AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

28.03.2018r. - Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2018r. o godz. 10:00


28.03.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

28.03.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikam:

  • Załącznik nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 1.2 - Struktura wiekowa oraz zawodowa pracowników AWF, Filia w Białej podlaskiej
  • Załącznik nr 1.3 - Wykaz operacji chirurgicznych z podziałem na klasy
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy

06.04.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

06.04.2018r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ- ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

13.04.2018r.
Informacja o unieważnieniu postępowania