AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

25.05.2018r. - Dostawa i montaż sprzętu sportowego na potrzeby zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja hali podnoszenia ciężarów wraz z obiektami zaplecza w AWF Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2018r. o godz. 10:00


25.05.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

25.05.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty: formularz techniczny sprzętu sportowego
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy

29.05.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania


05.06.2018r.
informacja z otwarcia ofert

07.06.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty