AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

11.06.2018r. - Dostawa drukarki igłowej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2018r. o godz. 10:00


11.06.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

11.06.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty: formularz techniczny
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy

13.06.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania


19.06.2018r.
informacja z otwarcia ofert

19.06.2018r.
Informacja o unieważnieniu części 1 postępowania

19.06.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty