AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

26.10.2018r. - Remont budynku mieszkalnego w AWF Filia w Białej Podlaskiej.

Uwaga - Termin składania ofert został przedłużony i upływa w dniu 15.11.2018r. o godz. 10:00


26.10.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

26.10.2018r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Przedmiar robót budowlanych
  • Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  • Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 8 - Wykaz osób
  • Załącznik nr 7 - Wzór umowy

31.10.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

31.10.2018r.
Zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 7 do siwz po zmianie

08.11.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.11.2018r.
Wyjaśnienie treści siwz- odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 3 do siwz " Opisem przedmiotu zamówienia" - po zmianie i rysunkiem sytuacyjnym

15.11.2018r.
informacja z otwarcia ofert

22.11.2018r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty