AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

08.02.2019r. - Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Studenta w AWF Filia w Białej Podlaskiej – etap I.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2019r. o godz. 10:00


08.02.2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu

08.02.2019r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Przedmiar robót budowlanych
  • Załącznik nr 2 - Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)
  • Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (z załączoną inwentaryzacją)
  • Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 8 - Wykaz osób
  • Załącznik nr 7 - Wzór umowy

26.02.2019r.
informacja z otwarcia ofert

01.03.2019r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty