AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

21.06.2019r. - „ Wykonanie remontu dachu, balkonów i tarasów w budynku Pawilonu Sportowego w AWF Filia w Białej Podlaskiej ”.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2019r. o godz. 10:00


21.06.2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu

21.06.2019r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Przedmiar robót budowlanych
  • Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz Opisem przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 7 - Wykaz osób
  • Załącznik nr 8 - Wzór umowy

08.07.2019r.
informacja z otwarcia ofert

10.07.2019r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty