AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

19.07.2019r. - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej - etap I”

Uwaga - Termin składania ofert został przedłużony i upływa w dniu 06.08.2019r. o godz. 10:00


19.07.2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu

19.07.2019r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa oraz STWiORB
  • Załącznik nr 2 - Przedmiary robót
  • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 8 - Wykaz osób

02.08.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

02.08.2019r.
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

06.08.2019r.
informacja z otwarcia ofert

09.08.2019r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty