AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

04.11.2019r. - „Modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem w AWF Filia w Białej Podlaskiej Etap I”

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 21.11.2019r. o godz. 10:00


04.11.2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu

04.11.2019r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Przedmiary robót
  • Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, STWiORB z dokumentacją graficzną
  • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 8 - Wykaz osób
  • Załącznik nr 9 - Wykaz robót budowlanych

12.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12.11.2019r.
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14.11.2019r.
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

21.11.2019r.
informacja z otwarcia ofert

02.12.2019r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty