AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

08.11.2019r. - „Modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem w AWF Filia w Białej Podlaskiej Etap II”

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2019r. o godz. 10:00


08.11.2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu

08.11.2019r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Przedmiary robót
  • Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, STWiORB z dokumentacją graficzną
  • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 8 - Wykaz osób

25.11.2019r.
informacja z otwarcia ofert

27.11.2019r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty