AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

07.01.2020r. - Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Filii AWF w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 17.01.2020r. o godz. 10:00


07.01.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

07.01.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Instrukcja ochrony obiektów
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy

13.01.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13.01.2020r.
Zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami nr 6 do siwz po zmianie

13.01.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13.01.2020r.
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści siwz, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami nr 6 do siwz po zmianie

17.01.2020r.
informacja z otwarcia ofert

27.01.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty