AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

19.02.2020r. - „ Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej - etap I”.

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 04.03.2020r. o godz. 10:00


19.02.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

19.02.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI SOLARNEJ 12 KOLEKTOROWEJ i PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI SOLARNEJ 48 KOLEKTOROWEJ).
  • Załącznik nr 2 - Projekt umowy
  • Załącznik nr 3 - Wzór Formularza ofertowego składany przez Wykonawcę wraz z ofertą
  • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – składany przez Wykonawcę/Wykonawców wraz z ofertą
  • Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składany przez Wykonawcę/Wykonawców wraz z ofertą
  • Załącznik nr 6 - Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),
  • Załącznik nr 7 - Wzór wykazu dostaw – składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
  • Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób – składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

24.02.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

24.02.2020r.
Zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

25.02.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

25.02.2020r.
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach pismo z dnia 25 02 2020r, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

28.02.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28.02.2020r.
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach pismo z dnia 25 02 2020r, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

04.03.2020r.
informacja z otwarcia ofert

24.03.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty