AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

11.03.2020r. - „Remont ciągów komunikacyjnych w budynku uczelni – blok A – I piętro - w AWF Filia w Białej Podlaskiej”

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 27.03.2020r. o godz. 10:00


11.03.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

11.03.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Przedmiary robót
  • Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, oraz STWiORB z dokumentacją graficzną
  • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 8 - Wykaz osób

17.03.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17.03.2020r.
Zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami nr 5 i nr 6 do siwz po zmianie

27.03.2020r.
informacja z otwarcia ofert

01.04.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty