AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

26.05.2020r. - „Przebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci światłowodowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej”

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 19.06.2020r. o godz. 10:00


26.05.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

26.05.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy: - przebudowy sieci teleinformatycznej (część 1), - rozbudowy sieci światłowodowej (część 2)
  • Załącznik nr 2 a - Formularz ofertowy (część 1)
  • Załącznik nr 2 b - Formularz ofertowy (część 2)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (nie jest wymagane na etapie składania ofert)
  • Załącznik nr 7 - Wykaz robót (nie jest wymagany na etapie składania ofert)

05.06.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.06.2020r.
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

09.06.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.06.2020r.
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

10.06.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10.06.2020r.
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

12.06.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12.06.2020r.
Zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

19.06.2020r.
informacja z otwarcia ofert

01.07.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Rozbudowa sieci światłowodowej w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

07.07.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 - Rozbudowa okablowania strukturalnego w formie zaprojektuj i wybuduj w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej