AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

06.07.2020r. - „Wymiana stolarki okiennej oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Studenta ABC w AWF Filia w Białej Podlaskiej”

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2020r. o godz. 10:00


06.07.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

06.07.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa ( część 1 i 2)
  • Załącznik nr 2 a - Formularz ofertowy (część 1)
  • Załącznik nr 2 b - Formularz ofertowy (część 2)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 5a - Wzór umowy ( część 1)
  • Załącznik nr 5b - Wzór umowy ( część 2)
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (nie jest wymagane na etapie składania ofert)
  • Załącznik nr 7 - Wykaz robót (nie jest wymagany na etapie składania ofert)

21.07.2020r.
informacja z otwarcia ofert

27.07.2020r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 2 zamówienia

03.08.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 - Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Studenta ABC w AWF Filia w Białej Podlaskiej

20.08.2020r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 zamówienia