AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

20.10.2020r. - „Świadczenie usługi obejmującej dostęp do sieci Internet dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej”

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2020r. o godz. 10:00


20.10.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

20.10.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia ( część 1 i 2)
  • Załącznik nr 2 a - Formularz ofertowy (część 1)
  • Załącznik nr 2 b - Formularz ofertowy (część 2)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 5a - Wzór umowy ( część 1)
  • Załącznik nr 5b - Wzór umowy ( część 2)
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (nie jest wymagane na etapie składania ofert)

28.10.2020r.
informacja z otwarcia ofert

09.11.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1

09.11.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2