AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

03.11.2020r. - „Montaż instalacji fotowoltaicznej 40,0(46,2) kW na dachu budynku Domu Studenta - bloki B i C oraz wymiana opraw oświetleniowych w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej na oprawy w technologii LED”

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony upływa w dniu 20.11.2020r. o godz. 10:00


03.11.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

03.11.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa ( część 1 i 2)
  • Załącznik nr 2 a - Formularz ofertowy (część 1)
  • Załącznik nr 2 b - Formularz ofertowy (część 2)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik nr 5a - Wzór umowy ( część 1)
  • Załącznik nr 5b - Wzór umowy ( część 2)
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (nie jest wymagane na etapie składania ofert)
  • Załącznik nr 7 - Wykaz robót (nie jest wymagany na etapie składania ofert)

16.11.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.11.2020r.
odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

20.11.2020r.
informacja z otwarcia ofert

08.12.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 - Montaż instalacji fotowoltaicznej 40,0(46,2) kW na dachu budynku Domu Studenta - bloki B i C – przy ul. Akademickiej 2 w Białej Podlaskiej.

08.12.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Wymiana opraw oświetleniowych w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej na oprawy w technologii LED