AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

16.12.2020r. - Dostawa projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2020r. o godz. 10:00


16.12.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

16.12.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikam

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty: formularz techniczny
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy
  • Załącznik nr 6- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (nie jest wymagane na etapie składania ofert)

28.12.2020r.
informacja z otwarcia ofert

05.01.2021r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty