AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

22.12.2020r. - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej.

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 04.01.2021r. o godz. 10:00


22.12.2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu

22.12.2020r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikam

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty: formularz techniczny
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (nie jest wymagane na etapie składania ofert)

28.12.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28.12.2020r.
Zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

28.12.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28.12.2020r.
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

04.01.2021r.
informacja z otwarcia ofert

20.01.2021r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty