AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

FORMULARZE - tylko do użytku pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

I. Uchwała Nr 76/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku w sprawie wyodrębnienia organizacyjnego jednostki - "Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej": pobierz


II. Uchwała Nr 4/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale nr 76/2013/2014 z dnia 15 września 2014 roku: pobierz


III. Zarządzenie Nr 4/2016/2017 Prorektora ds. Filii AWF w Warszawie z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”: pobierz


IV. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej (tekst ujednolicony) - obowiązuje od dnia 07 listopada 2019 roku: pobierz

 • Aneks nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 03.11.2016r.: pobierz
 • Aneks nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 06.11.2019r.: pobierz

V. Załączniki do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych:

 • Załącznik nr 1 do regulaminu – Zgłoszenie do planu zamówień publicznych: pobierz
 • Załącznik nr 2a do regulaminu – Plan zamówień publicznych: pobierz
 • Załącznik nr 2b do regulaminu – Plan postępowań o udzielenie zamówień: pobierz
 • Załącznik nr 3 do regulaminu – Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia: pobierz
 • Załącznik nr 4 do regulaminu – Zapytanie ofertowe: pobierz
 • Załącznik nr 5 do regulaminu – Protokół postępowania: pobierz
 • Załącznik nr 6 do regulaminu – Wniosek o udzielenie zamówienia: pobierz
 • Załącznik nr 7 do regulaminu – Formularz zamówienia na dostawy/usługi: pobierz

VI. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.): pobierz


VII. Niektóre akty wykonawcze do ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. – w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: pobierz
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. – w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: pobierz

VIII. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (teks jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.): pobierz


IX. Ustawa z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1311 z późn. zm.): pobierz


X. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.): pobierz


XI. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.): pobierz


XII. Przykładowy rejestr zamówień publicznych (faktur) - art 4 pkt 8: pobierz