Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.awf-bp.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie ma zastosowanie do głównego serwisu internetowego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (niektóre dokumenty tekstowe, w tym pliki PDF mogą nie posiadać nadanej struktury, opisów alternatywnych dla elementów graficznych czy tabel),
 • niektóre elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego,
 • niektóre linki opublikowane w serwisie mogą być niewłaściwie oznaczone,
 • niektóre materiały video nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji,
 • na niektórych podstronach struktura nagłówków jest niekompletna lub zostały one umieszczone w nieprawidłowej hierarchii.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą (można używać standardowych skrótów klawiaturowych),
 • zmiana rozmiaru tekstu,
 • zmiana kontrastu strony,
 • elektroniczny czytnik braille’a,
 • zapis treści strony oraz plików do formatu audio w formacie .mp3,
 • system oprogramowania – BeeLine Reader, który dodaje gradienty kolorów do tekstu cyfrowego, aby poprawić zdolność czytania i koncentrację,
 • możliwość konwersji tekstu do formatu ePub,
 • podświetlenie linków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Teleinformatycznym Filii AWF, tel. 83 342 88 50, e-mail: cti.bp@awf.edu.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

– sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia dostępu