Studenckie koła naukowe

Studenckie koła naukowe

Przewodnicząca

dr Martyna Jarocka
tel. 83 342-88-05, wew. 805
nr pokoju – 135
martyna.jarocka@awf.edu.pl

Studenckie Koła Naukowe (SKN) stanowią w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) Filii w Białej Podlaskiej dobrowolną i zarazem podstawową formę aktywności naukowej młodzieży akademickiej, znajdującą się pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych AWF (opiekunów SKN).

Celem SKN jest:
a) propagowanie nauki wśród studentów i rozbudzanie w nich zainteresowania pracą naukowo-badawczą;
b) umożliwianie studentom rozwoju naukowego przez realizację ich aspiracji i pomysłów;
c) motywowanie najzdolniejszych studentów do kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich);
d) rozpowszechnianie osiągnięć naukowych studentów w kraju i za granicą, głównie przez publikowanie prac naukowych oraz czynny udział w konferencjach przed wszystkim studenckich.

SKN powyższe cele realizuje przez:
a) organizowanie zebrań naukowych, wykładów, seminariów naukowo-metodologicznych, warsztatów badawczych i konferencji;
b) udział w badaniach naukowych jednostek organizacyjnych AWF i innych jednostek badawczych.

Miarą aktywności SKN są publikacje naukowe ich członków, udział w uczelnianych, krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz uczestnictwo w promocji uczelni w przedsięwzięciach naukowych.

W roku akademickim 2021/2022 funkcjonuje 17 Studenckich Kół Naukowych zrzeszających 123 studentów wszystkich kierunków kształcenia Filii AWF w Białej Podlaskiej.

Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych 19 maja 2021 r. Biała Podlaska
Streszczenia pokonferencyjne
Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych 13 czerwca 2019 r. Biała Podlaska
Streszczenia pokonferencyjne