SKN Human Postural Control

SKN Human Postural Control

Nazwa: SKN „Human Postural Control”
Opiekunowie naukowi: dr Magdalena Plandowska, dr Agnieszka Kędra
Kontakt: magdalena.plandowska@awf.edu.pl, agnieszka.kedra@awf.edu.pl
Przewodniczący Koła: student Daniel Arciszuk

Aktualny stan osobowy członków Koła: 6 członków

Studenckie Koło Naukowe „Human Postural Control” zrzesza studentów zainteresowanych problemami zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u osób młodych – ich diagnozie, konsekwencjach w postawie ciała i jakości życia, zapobieganiu ich występowania w różnych okresach posturogenezy oraz sposobach leczenia.
Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe MSDs (Musculoskeletal Disorders) to częsty problem współczesnego społeczeństwa. Diagnostyka związana z przyczynami i czynnikami ryzyka tych dysfunkcji jest niezmiernie ważna w aspekcie profilaktyki i leczenia MSDs. Większość MSDs może mieć związek z postawą ciała. Nieodpowiedni poziom stabilności posturalnej i nieprawidłowa postawa ciała mogą skutkować większym prawdopodobieństwem wystąpienia kontuzji, pojawieniem się dolegliwości bólowych lub nasileniem już istniejących, a także kształtowaniem się nieprawidłowych wzorców ruchowych.
Cele i zadania SKN „Human Postural Control”
Działalność SKN ma sprzyjać pogłębianiu zainteresowań naukowych studentów oraz umożliwić realizację własnych celów badawczych, zgodnych z tematyką prac prowadzonych w Katedrze Promocji Zdrowia.
Celem badań organizowanych przez SKN „Human Postural Control” będzie diagnostyka postawy ciała i stanu funkcjonalnego osób młodych z MSDs. W ramach realizacji zagadnień związanych z profilaktyką MSDs badania będą skoncentrowane również
na szeroko pojętym wychowaniu fizycznym na różnych etapach edukacyjnych i aktywności fizycznej osób w różnym wieku.
Realizacja celów i zadań SKN „Human Postural Control”
Studenci SKN realizują cele działalności poprzez uczestnictwo w wykładach i seminariach oraz samodzielne rozwijanie własnych zainteresowań naukowych i umiejętności praktycznych.
SKN „Human Postural Control” realizować będzie swoje cele poprzez:
– spotkania ogólne – dotyczące bieżących spraw SKN,
– cykliczne spotkania tematyczne połączone z przybliżaniem najnowszej wiedzy w zakresie tematyki objętej działalnością SKN,
– udział członków w pracach badawczo-naukowych w zakresie tematycznym obejmującym działalność SKN,
– wymianę doświadczeń pomiędzy członkami SKN „Human Postural Control” a innymi Studenckimi Kołami Naukowymi,
– wymianę doświadczeń pomiędzy członkami SKN a fizjoterapeutami i trenerami.
Program działalności SKN „Human Postural Control” na rok akademicki 2021/2022:
1. Przegląd piśmiennictwa w zakresie tematyki objętej działalnością SKN.
2. Wybór problematyki badawczej, dobór próby i metod.
3. Zaplanowanie procesu badawczego i przeprowadzenie badań.
4. Opracowanie uzyskanych wyników z zastosowaniem wybranych metod statystycznych.
5. Przygotowanie wystąpienia na Konferencję Młodych Naukowców.
6. Podsumowanie procesu badawczego – przygotowanie prac dyplomowych.
Planowane osiągnięcia SKN „Human Postural Control” na rok akademicki 2021/2022:
1. Czynny udział w Konferencji Młodych Naukowców organizowanych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
2. Przygotowanie prac dyplomowych.

Zapraszamy!