SKN Podnoszenia ciężarów

SKN Podnoszenia ciężarów

Studenckie Koło Naukowe „Podnoszenie ciężarów” działającego przy Zakładzie Nauki o Sporcie i Treningu i przy Zakładzie Sportów Walki

Nazwa: SKN Podnoszenia ciężarów
Opiekun naukowy: dr Jarosław Sacharuk, dr Paulina Szyszka
Kontakt: jaroslaw.sacharuk@awf.edu.pl, paulina.szyszka@awf.edu.pl
Przewodniczący Koła: student Bartłomiej Kobel

Aktualny stan osobowy członków Koła: 12 członków

Plan działalności Studenckiego Koła Naukowego Podnoszenie Ciężarów w roku akademickim 2023/2024:
Studenci w ramach SKN będą realizować badania w zakresie teorii i praktyki treningu sportowego; rolę nauki i kierunki badań we współczesnym sporcie. Będą zdobywać wiedzę dotyczącą zasad badań naukowych oraz podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze. Zdobędą umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych oraz posługiwania się różnymi metodami badań i zasadami metrologii, korzystając z dostępnych narzędzi badawczych. Będą potrafili oceniać przyjęte procedury badań oraz interpretować uzyskane wyniki. Ponadto, zostaną zapoznani z zasadami technologii, organizacji, kontroli i kierowania procesem treningowym; z najnowszymi kierunkami rozwoju sportu wyczynowego i profesjonalnego, jak i systemem współzawodnictwa na wszystkich poziomach szkolenia.
Tematyka będzie realizowana głównie w obrębie następujących obszarów:
1. Monitoring efektów treningu sportowego.
2. Testy trenerskie i laboratoryjne (biomechanika) oceniające wpływ obciążeń treningowych na układ mięśniowo-szkieletowy zawodników.
3. Periodyzacja treningu a skuteczność startowa w sportach siłowych na różnym poziomie sportowym.
W ramach SKN Podnoszenie Ciężarów studenci będą przygotowywać referaty (wystąpienia) na konferencje naukowe oraz publikacje.
Spotkania SKN Podnoszenie Ciężarów będą odbywać się raz w miesiącu.

Zainteresowania badawcze członków koła to zagadnienia związane z analizą procesu treningowego i jego składowych, pomiarów momentów sił mięśni w statyce oraz ich symetrii u zawodników piłki nożnej i podnoszenia ciężarów. Poprzez aktywne uczestnictwo w Kole, studenci mają również możliwość realizacji swoich prac licencjackich i magisterskich.

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu