SKN Podnoszenia ciężarów

SKN Podnoszenia ciężarów

Studenckie Koło Naukowe „Podnoszenie ciężarów” działającego przy Katedrze Sportu dla Wszystkich i Katedrze Nauk o Sporcie

Nazwa: SKN Podnoszenia ciężarów
Opiekun naukowy: dr Jarosław Sacharuk, dr Paulina Szyszka
Kontakt: jaroslaw.sacharuk@awf.edu.pl, paulina.szyszka@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Weronika Zielińska-Stubińska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 11 członków

Plan działalności Studenckiego Koła Naukowego Podnoszenie Ciężarów w roku akademickim 2021/2022:
Studenci w ramach SKN będą realizować badania w zakresie teorii i praktyki treningu sportowego; rolę nauki i kierunki badań we współczesnym sporcie. Będą zdobywać wiedzę dotyczącą zasad badań naukowych oraz podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze. Zdobędą umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych oraz posługiwania się różnymi metodami badań i zasadami metrologii, korzystając z dostępnych narzędzi badawczych. Będą potrafili oceniać przyjęte procedury badań oraz interpretować uzyskane wyniki.Ponadto, zostaną zapoznani z zasadami technologii, organizacji, kontroli i kierowania procesem treningowym; z najnowszymi kierunkami rozwoju sportu wyczynowego i profesjonalnego, jak i systemem współzawodnictwa na wszystkich poziomach szkolenia.
Tematyka będzie realizowana głównie w obrębie następujących obszarów:
1. Monitoring efektów treningu sportowego.
2. Testy trenerskie i laboratoryjne (biomechanika) oceniające wpływ obciążeń treningowych na układ mięśniowo-szkieletowy zawodników.
3. Periodyzacja treningu a skuteczność startowa w sportach siłowych na różnym poziomie sportowym.
W ramach SKN Podnoszenie Ciężarów studenci będą przygotowywać referaty (wystąpienia) na konferencje naukowe oraz publikacje.
Spotkania SKN Podnoszenie Ciężarów będą odbywać się raz w miesiącu.

Zapraszamy!