Projekty Filii AWF

Projekty Filii AWF

Wykładowcy i Studenci !

Zachęcamy do aplikowania z ramienia Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej o granty europejskie na projekty organizacyjne, społeczne, naukowe i dydaktyczne.

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska
ul. Akademicka 2, Polska

tel. 83 342-88-53
fax 83 342-88-00

e-mail – aneta.luc@awf.edu.pl
www – www.awf-bp.edu.pl

Zrealizowane projekty:

Regionalny Ośrodek Badań I Rozwoju
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity koszt projektu: 39 051 263,17 zł
Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:
środki z budżetu państwa 5%: 1 867 663,00 zł
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 31 750 273,00 zł
łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią 90%: 33 353 262,62zł
wkład własny beneficjenta 10%: 3 782 457,02 zł
pokryty przez MNiSW 3 034 034,04 zł
pokryty przez AWF 748 422,98 zł

ZARYS PROJEKTU:

Realizacja przedmiotowej inwestycji, jaką jest „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” przewiduje budowę obiektu, w którym zostanie utworzonych 12 nowych profesjonalnych laboratoriów naukowych (diagnostyki biochemicznej, kinezjologii, modelowania ruchu i ergonomii, elektromiografii, nowoczesnych technologii i rehabilitacji narządu ruchu, chemii kosmetycznej, diagnostyki molekularnej, postawy ciała, psychomotoryki, analityczne oraz interdyscyplinarne centrum obliczeniowe), jak również zmodernizowanie i przeniesienie już istniejącego laboratorium fizjologii i biomechaniki. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w specjalistyczną aparaturę i urządzenia oraz sprzęt służący bezpośrednio do prowadzenia procesów badawczych. Ponadto, aby upowszechniać dokonania naukowe, a także uruchomić sprawny i efektywny transfer powstanie w obiekcie: Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz Centrum Udostępniania Informacji Naukowych. Okres realizacji projektu czerwiec 2009-czerwiec 2013

INNE ISTOTNE INFORMACJE:

Inwestycja pn.:„Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” zrealizowana zostanie na obszarze Polski Wschodniej, w województwie lubelskim, w mieście powiatowym Biała Podlaska. Dodatkowe informacje o Programie Operacyjnym na stronie www.PolskaWschodnia.gov.pl

Realizacja projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu polega na adaptacji będącego własnością Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu lokalu na potrzeby utworzenia laboratorium badań diagnostycznych i terapeutycznych narządów ruchu.
Nowo powstałe laboratorium (składające się z dwóch części-funkcjonalnie obiekt podzielono na dwa laboratoria, czyli część diagnostyczna laboratoriów układu ruchu składać się będzie z dwóch laboratoriów:
– zadaniem pierwszego laboratorium będą badania z wykorzystaniem urządzeń posiadających możliwość symulowania obciążenia układu ruchu podczas lokomocji,
– zadaniem drugiego laboratorium będą badania w warunkach naturalnego obciążenia układu ruchu (naturalnej lokomocji) spełniając europejskie normy i posiadając wszystkie niezbędne certyfikaty, wyposażone będzie w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny.)
Umowa nr o POPW.01.03.00-06-014/12 dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana w dniu 14 listopada 2012r., w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity koszt projektu: 12 560 000,00 zł
Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:
– środki z budżetu państwa 5% 628 000,00 zł
– środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 10 676 000,00 zł
– łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią 90% 11 304 000,00 zł
– wkład własny beneficjenta 10% 1 256 000,02 zł
Dodatkowe informacje o Programie Operacyjnym na stronie www.PolskaWschodnia.gov.pl

 

„Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań
diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Przedmiotem inwestycji jest budowa Akademickiego Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji na działce nr 971/5 przy ulicy Sitnickiej w Białej Podlaskiej. Inwestorem jest Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

1 kwietnia 2009 r podajemy do informacji dokumenty dotyczące procedury środowiskowej:

Postanowienie nr GK.MJ.V-7624-4/09 otrzymano dnia 16.03.2009r.
Decyzja nr GK.MJ.V-7624-4/09 otrzymano dnia 01.04.2009r.

30 września 2010 roku Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na współfinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Sitnickiej w Białej Podlaskiej. Nowa hala będzie mieściła około 2 tysięcy osób. Koszt całej inwestycji wyniesie 20 milionów złotych.

Projekt pn. ”Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali sportowo-widowiskowej.” dotyczy budowy w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej kompleksu dydaktyczno – naukowego składającego się z Laboratorium Badań Wydolności Fizycznej Człowieka, sali konferencyjnej o pojemności ok. 150 osób oraz hali sportowo – widowiskowej z wymienną areną o wymiarach 30 x 60 m i trybunach mogących pomieścić ok.2000 osób. Inwestycja obejmuje jednocześnie kompleksowe wyposażenie budowanego obiektu oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Wybudowany kompleks dydaktyczny będzie znajdował się w niedalekiej odległości od budynku głównego wydziału i oprócz spełniania podstawowych swoich funkcji, dzięki dogodnej lokalizacji oraz przyjętym rozwiązaniom technicznym obiekt z powodzeniem będzie mógł także realizować funkcje sportową i widowiskową. Umożliwiając tym samym organizowanie na terenie województwa lubelskiego zawodów sportowych rangi mistrzowskiej wespół z ośrodkami, które posiadają już podobne obiekty. – Poprzez zrealizowanie wnioskowanej inwestycji wzrośnie konkurencyjność regionalnej gospodarki, co z kolei przełoży się na powiększenie jej zdolności do tworzenia miejsc pracy. Zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu znajdzie 12 osób, w tym osoba zagrożona wykluczeniem społecznym. Planowana inwestycja będzie spełniała ważną funkcję w rehabilitacji osób niepełnosprawnych dzięki prowadzeniu badań nad profilaktyką, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją narządów ruchu. Dzięki udostępnianiu hali osobom niepełnosprawnym, zarówno uprawiającym sport na wysokim poziomie, rekreacyjnie, jak też uczestniczącym w wydarzeniach sportowych w charakterze widzów.

W celu obniżenia kosztów utrzymania obiektu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zamontowana zostanie instalacja solarna złożona z kolektorów słonecznych. Jedno z działań przewiduje również zagospodarowanie terenu działki i utworzenia terenów zielonych.

Projekt Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej” współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura Społeczna, Działania 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych.

Dodatkowe Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego www.rpol.lubelskie.pl

System wspierający prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współdzielenie i publikację wyników prac

Celem głównym (bezpośrednim) niniejszego projektu jest zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu do nowoczesnych rozwiązań informatycznych środowisku naukowemu, służącym prowadzeniu prac badawczych związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Cel główny przyczyni się do poprawy warunków pracy badawczej, wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi prowadzącymi prace naukowo – badawcze nad kulturą fizyczną i sportem.
Wnioskodawcą niniejszego projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, mająca siedzibę przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację niniejszego zadania jest Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie wraz z Zamiejscowym Wydziałem Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Program finansowania:
Oś priorytetowa, I, Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Nr POIG.02.03.00-00-020/09

Okres realizacji: lata 2009-2012

Wartość: 7 672 778,41

Kwota dofinansowania: 7 672 778,41

Dzienny Dom Opieki Medycznej – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Informacje podstawowe, finansowanie

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie realizuje jako Partner projekt pod nazwą Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia.

Projekt służy także realizacji Celu tematycznego 9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Partnerami projektu są: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie wnosi wkład w postaci wsparcia merytorycznego (programowego), a Gmina Międzyrzec Podlaski wnosi wkład w postaci działań środowiskowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Zdrowia:

 • ze środków europejskich: 842 784,19 zł
 • ze środków dotacji celowej: 112 978,06 zł

Przedmiot i cel konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu, jego przedmiotem jest pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej.

Celem konkursu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

Cele pośrednie:

 • poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej,
 • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych,
 • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

Cel projektu

Przygotowanie i wypracowanie rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych oraz bazy technicznej i lokalowej oraz realizacja pilotażu dziennego domu opieki medycznej jako odrębnej jednostki organizacyjnej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.

Wprowadzenie rozwiązania opieki zdrowotnej typu szpitala dziennego / szpitala środowiskowego, polegającej na funkcjonowaniu oddziału dziennego dla osób wymagających kontynuacji leczenia, rehabilitacji i opieki, ale nie wymagających hospitalizacji.

Planowane efekty

Powstanie wyodrębniona jednostka organizacyjna SPZOZ – Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)
Przygotowana zostanie infrastruktura potrzebna do realizacji DDOM
Opracowana zostanie dokumentacja medyczna i materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów
Wypracowane zostaną standardy pracy wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i zasady współpracy w ramach działań środowiskowych
Wsparciem zostanie objętych 70 osób – pacjentów DDOM, a także ich rodziny / opiekunowie, poprzez działania edukacyjne i objecie opieką dzienną osób od nich zależnych
Przygotowany zostanie standard DDOM, w celu kontynuacji i rozwoju szpitala dziennego.

Czym jest dzienny dom opieki medycznej – szpital środowiskowy

DDOM jest formą opieki, skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieka podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
  Ponadto:
 • niezbędne badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje lekarskie – w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego,Inne świadczenia:
 • odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, zajęcia dodatkowe służące zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu w DDOM, w razie potrzeby, we współpracy z rodziną pacjenta, zapewnienie transportu do i z miejsca zamieszkania.Zakres świadczeń zdrowotnych został zaprojektowany w oparciu o dokument Standardy postępowania w opiece geriatrycznej, a koncepcja szpitala środowiskowego nawiązuje do rozwiązań funkcjonujących m. in. w Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

 • Rodzaj wsparcia: Działalność dziennego domu opieki medycznej – szpitala środowiskowego;
 • Data udzielania wsparcia: 01.12.2016 – 31.05.2018;
 • Godziny udzielania wsparcia: 08.00 – 16.00;
 • Miejsce realizacji wsparcia: Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 (w lokalizacji Szpitala Powiatowego).

Główne etapy projektu:

Utworzenie wyodrębnionego w strukturze SPZOZ modułu organizacyjnego DDOM: 06 – 10 2016,
Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie DDOM: 07 – 11 2016,
Przygotowanie procedur i organizacji pracy DDOM: 06 – 11 2016,
Prowadzenie szpitala środowiskowego (DDOM): 12 2016 – 05 2018.

„Wychowanie dzieci i młodzieży w myśli o. Jacka Woronieckiego OP. Studium z dziejów polskiej myśli pedagogicznej”
MONOG/SP/0001/2023/01

Projekt dotyczy wydania książki poświęconej problematyce wychowania dzieci i młodzieży w myśli Jacka Woronieckiego OP. Jest to trzecia pozycja książkowa poświęcona poglądom tego uznanego powszechnie za jednego z najwybitniejszych myślicieli katolickich w Polsce XX wieku. Pierwsze dwa tomy poświęcone były poglądom jego filozoficznym: „Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP. Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady” (Warszawa – Radzymin 2017) – obszerne studium recenzowane przez dwóch specjalistów z zakresu filozofii, oraz zagadnieniom religijnym i teologicznym „Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP” (Warszawa – Radzymin 2018) – zrecenzowane przez specjalistę z zakresu filozofii religii, historyka oraz pedagoga. Tematyka książki, dotyczy zagadnień pedagogicznych i wychowawczych będących przedmiotem refleksji Woronieckiego i została poddana recenzji przez prof. pedagogiki KUL, osobę specjalizującą się w zakresie pedagogiki chrześcijańskiej i biografistyki pedagogicznej.

Studium zostało opracowane na podstawie materiałów archiwalnych, źródeł drukowanych oraz obszernej, liczącej kilkaset pozycji literatury przedmiotu. Źródła mają charakter unikatowy i pozyskane zostały w wyniku trwających kilka lat kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Zawierają informacje o poglądach polskiego dominikanina będących przedmiotem zainteresowań badawczych autora napisanej książki. Pisząc niniejsze studium autor podejmował dodatkowo szerokie badania nad dziejami polskiej dydaktyki nauczania literatury, historią pedeutologii i doktryn oraz koncepcji pedagogicznych i oświatowych w Polsce oraz recepcji europejskich nurtów pedagogicznych i psychologicznych (zwłaszcza dotyczących psychologii rozwojowej i wychowawczej) w naszym kraju.

Pomysłodawcą projektu jest pracownik FAWF: prof. AWF dr hab. Ryszard Polak

„Wychowanie dzieci i młodzieży w myśli o. Jacka Woronieckiego OP. Studium z dziejów polskiej myśli pedagogicznej” >>> link do pdf

Wartość dofinansowania z MEiN: 27 972 zł
Całkowita wartość projektu: 31 080 zł

Informacja o dofinansowaniu >>> zobacz
Doskonała nauka II – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu
„Doskonała nauka II moduł: wsparcie konferencji naukowych”

 

16 Międzynarodowa konferencja naukowa
„AKTUALNE TRENDY W NAUKACH O SPORCIE I WYCHOWANIU FIZYCZNYM”

KONF/SP/0034/2023/01

W dniach 25-26 maja 2023 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej odbyła się 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aktualne trendy w naukach o sporcie i wychowaniu fizycznym”. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek oraz Bałtyckie Stowarzyszenie Nauk o Sporcie.

Celami Konferencji były: zaprezentowanie aktualnych trendów badań w naukach o sporcie i wychowaniu fizycznym w kontekście współczesnych zagrożeń zdrowia ludzi, wypracowanie interdyscyplinarnych kierunków badań na temat efektywności ćwiczeń fizycznych w zapobieganiu chorobom spowodowanym hipokinezją, integracja uczonych – z wielu zagranicznych ośrodków naukowych – wokół priorytetowych problemów nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu.

Do wygłoszenia wystąpień plenarnych zaproszono wybitnych naukowców z zagranicznych ośrodków badawczych: prof. Jared Porter University of Tennessee, prof. Duarte Araujo University of Lisbon, prof. Miguel Moreira University of Lisbon, PhD Agris Liepa Latvian Academy of Sport Education, prof. Daniel Mayorga-Vega University of Málaga, prof. Jarek Mäestu University of Tartu, prof. Rafael Merino Marban University of Málaga, prof. Rūtenis Paulauskas Vytautas Magnus University, prof. Oron Levin Lithuanian Sport University, oraz Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej prof. Hubert Makaruk.

Konferencja składała się z 3 sesji plenarnych, 4 sesji tematycznych, sesji plakatowej. Łącznie w Konferencji uczestniczyło 123 uczestników w tym 75 z zagranicy. W trakcie konferencji odbyły się warsztaty w laboratorium Diagnostyki i Terapii Narządu Ruchu, Fizjologii i Biochemii, Laboratorium Biomechaniki, Laboratorium Psychomotoryki, Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju.

Pomysłodawcami projektu są: prof. dr hab. J. Sadowski i dr hab. prof. AWF T. Niźnikowski

Wartość dofinansowania z MEiN: 144 518 zł
Wykorzystane dofinansowanie z MEiN wyniosło: 106 690,23 zł

16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Patronat Honorowy Ministra Edukacji i Nauki

Informacja o Patronacie honorowym >>> zobacz

Informacja o dofinansowaniu >>> zobacz
Drugie rozstrzygnięcie w programie „Doskonała nauka II” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej >>> zobacz
The 16th Conference Baltic Society of Sport Sciences “Current Trends in Sports Sciences and Physical Education” – Akademia Wychowania Fizycznego Filia w Białej Podlaskiej: Studia Biała Podlaska (awf-bp.edu.pl)

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu
„Doskonała nauka II moduł: wsparcie konferencji naukowych”

 

Ułatwienia dostępu