Stypendia

Stypendia

Wszyscy Studenci Filii AWF w Białej Podlaskiej mogą uzyskać świadczenia finansowe z uczelni. Studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oferujemy stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi. Ponadto studenci osiągający wysokie wyniki w nauce, posiadający osiągnięcia artystyczne, a także studenci-sportowcy, każdego roku mogą ubiegać się o stypendium rektora. Wystarczy kilka prostych kroków, aby złożyć wniosek o stypendium i otrzymać realne wsparcie finansowe.

 

mgr Dorota Szuba

wychowanie fizyczne 2 rok II stopnia
trener personalny 1,3 rok I stopnia

tel. 83 342-88-09, wew. 809
dorota.szuba@awf.edu.pl
nr pokoju - 137
mgr Elżbieta Nowicka

turystyka i rekreacja 3 rok I stopnia
terapia zajęciowa 3 rok I stopnia
fizjoterapia 1,2 rok jedn.
kosmetologia 1,2,3 rok I stopnia

tel. 83 342-88-11, wew. 811
elzbieta.nowicka@awf.edu.pl
nr pokoju - 139
mgr inż. Ewa Sadowska

wychowanie fizyczne 3 rok I stopnia
sport 1,2,3 rok I stopnia

tel. 83 342-88-08, wew. 808
ewa.sadowska@awf.edu.pl
nr pokoju - 136
mgr Agnieszka Lesiuk

fizjoterapia 3,4,5 rok, jedn.
wychowanie fizyczne 1 rok II stopnia

tel. 83 342-88-10, wew. 810
agnieszka.lesiuk@awf.edu.pl
nr pokoju - 138
mgr Anna Nowowiejska

wychowania fizyczne 1,2 rok I stopnia
trener personalny 2 rok I stopnia

tel. 83 342-88-08, wew. 808
anna.nowowiejska@awf.edu.pl
nr pokoju - 136
Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

W Regulaminie znajdą Państwo WSZYSTKIE niezbędne informacje dotyczące składania wniosków stypendialnych, w szczególności:

§ 5 – zasady przyznawania świadczeń

§ 7 – m.in. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne

§ 8 – m.in. wykaz dokumentów do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych

§ 9 + załącznik nr 8 – zasady przyznawania stypendium rektora

§ 10 – zasady przyznania zapomogi

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

WAŻNE INFORMACJE

  1. Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się o stypendium rektora oraz zasady przyznawania punktów – pobierz
    Załącznik nr 8 świadczeń dla studentów i doktorantów AWF w Warszawie Psr – liczba uzyskanych punktów za średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego; Pn – liczba uzyskanych punktów z tytułu osiągnięć naukowych; Pa – liczba przyznanych punktów za osiągnięcia artystyczne. 8. Sposób przyznawania punktów z tytułu wysokiej średniej ocen (Psr) oblicza się wg wzoru: Psr = 50 x (So – 3,00) gdzie: Psr – liczba uzyskanych punktów za średnią ocen z … awf.edu.pl
  2. W roku akademickim 2021/2022 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 1050 zł netto.
  3. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. – 3 819,00 zł.
  4. Samodzielność finansowa: kwota, o której mowa w § 7 ust. 12 pkt 5 Regulaminu świadczeń obecnie wynosi 930,35 zł.
  5. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł (a od stycznia 2022 r. – 600 zł), ma obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  6. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – pobierz
  7. Kursy walut – TABELA A – pobierz, TABELA B – pobierz  Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny Tabela B kursów średnich – archiwum. Tabela nr 038/B/NBP/2021 z dnia 2021-09-22 www.nbp.pl Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny Tabela A kursów średnich – archiwum. Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 www.nbp.pl
  8. Więcej informacji na temat świadczeń dla studentów dostępnych jest na stronie: https://studia.gov.pl/studenci/pomoc-materialna/ Pomoc materialna – Studia Pomoc materialna – na co możesz liczyć? Większość zagadnień związanych z systemem przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych (ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawanych wewnątrz uczelni) regulują przepisy Konstytucji dla Nauki. studia.gov.pl

Oświadczenie o numerze konta bankowego (dotyczy wszystkich wniosków)

Oświadczenie o numerze konta bankowego