Stypendium rektora

Stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 studenci składają do 16 października (godz. 23:59) wyłącznie elektronicznie w formie e-wniosków. E-wnioski dostępne są na stronie https://euslugi.awf.edu.pl/ (po wejściu na stronę należy wybrać e-Wnioski, następnie po zalogowaniu się – wybrać wymagany wniosek, dane do logowania są takie same jak w przypadku Wirtualnej Uczelni).

Do każdego złożonego e-wniosku student załącza w systemie dokumentację potwierdzającą wskazane we wniosku osiągnięcia uprawniające do przyznania stypendium.

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia sportowe należy załączyć:

 1. potwierdzenie osiągnięć sportowych przez właściwy związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715),
 2. potwierdzenie udziału w Akademickich Mistrzostwach Polski lub Mistrzostw Polski AZS przez Klub Sportowy AZS AWF Warszawa lub Klub Sportowy AZS AWF Biała Podlaska.

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora za wysoką średnią ocen należy załączyć zrzut ze strony w Wirtualnej Uczelni, na której widać imię i nazwisko studenta oraz średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego. Studenci I roku studiów II stopnia załączają skan zaświadczenia z dziekanatu. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z pracy licencjackiej oraz oceny z egzaminu licencjackiego.

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe lub artystyczne – wykaz wymaganych dokumentów dostępny jest w załączniku nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów AWF w Warszawie – Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium rektora oraz zasady przyznawania punktów.

W przypadku niezałączenia wymaganej dokumentacji – wniosek nie zostanie  rozpatrzony.

Złożony e-wniosek (po zakończeniu pracy w systemie) – zaleca się pobrać w pdf . Instrukcja pobrania złożonego wniosku o stypendium w pdf wygenerowanego przez system pobierz

Wydrukowany wniosek student podpisuje, dołącza wymagane dokumenty (te same, które załączył przy składaniu e-wniosku) i składa w Dziale Obsługi Studenta, pokój 136.

Zasady ubiegania się o stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów AWF w Warszawie obowiązujący w roku akademickim 2023/2024  pobierz

Stypendium rektora jest przyznawane na rok akademicki.
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów,
 • jednolitych magisterskich – nie dłużej niż przez 12 semestrów.

Dla ustalania okresu przysługiwania stypendium wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Zasada ta dotyczy również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora student dołącza dokumenty potwierdzające osiągnięcia z roku akademickiego bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku.

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne nie może być przyznane w przypadku:

 1. braku zaliczenia roku w terminie określonym organizacją roku akademickiego i uzyskania wpisu na kolejny rok studiów,
 2. wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku lub semestru,
 3. powtarzania przez studenta zajęć z jakiegokolwiek przedmiotu, praktyki lub obozu z powodu niezadowalających wyników w nauce, a także w ramach wpisu warunkowego,
 4. powtórnego wpisania na rok studiów, za który ubiega się o przyznanie stypendium rektora (ponowny wpis nie dotyczy urlopu dziekańskiego, przyznanego na zasadach określonych w Regulaminie studiów).

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium rektora przyznawane jest do 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w AWF Filia w Białej Podlaskiej. Liczbę stypendiów rektora przyznanych za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz stypendiów rektora przyznanych za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym określa komisja stypendialna.

Osiągnięcia studenta są oceniane metodą punktową za: wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne – przyznawana jest określona liczba punktów. Student może złożyć wniosek uwzględniający wszystkie trzy kryteria –  przyznane punkty zostaną zsumowane.

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora student dołącza dokumenty potwierdzające osiągnięcia z roku akademickiego bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku. Ocenie podlegają wyłącznie udokumentowane osiągnięcia zgłoszone w terminie.

Stypendium rektora przyznawane jest na podstawie list rankingowych sporządzanych w ramach danego kierunku  studiów z podziałem na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz z podziałem na poszczególne lata studiów.

Stypendium rektora za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyznaje się w dwóch kategoriach, w zależności od uzyskanej łącznie liczby punktów:

I kategoria – do 50% pierwszych studentów z listy rankingowej,

II kategoria – kolejni studenci z listy rankingowej.

Punkty z tytułu wysokiej średniej ocen (Psr) oblicza się wg wzoru:

Psr = 50 x (So – 3,00)

gdzie:

Psr – liczba uzyskanych punktów za średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego,

So – średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego.

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce (za średnią) jest uzyskanie przez wnioskującego studenta średniej ocen co najmniej 4,20.

W przypadku studentów ubiegających się o stypendium z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych – do punktacji będzie brana pod uwagę średnia ocen co najmniej 4,00.
Średnia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczona jest ze wszystkich uzyskanych zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium, zgodnie z zasadami Regulaminu Studiów obowiązującego w AWF  Warszawa. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z pracy licencjackiej oraz oceny z egzaminu licencjackiego.

Liczba punktów za osiągnięcia naukowe

OsiągnięcieLiczba punktówDokumentacja/potwierdzenie
Artykuł w czasopiśmie naukowym z wykazu czasopism naukowych MEiN20Kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji/artykułu, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeżeli jest)
Rozdział w recenzowanej książce o charakterze naukowym lub recenzowanej publikacji pokonferencyjnej14
Artykuł w innym czasopiśmie naukowym, które nie znajduje się na liście MEiN8
Artykuł w czasopiśmie popularno-naukowym4
Aktywny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu lub zaprezentowanie posteru)8Materiały pokonferencyjne: strony zawierające nazwisko autora, tytuł referatu, nazwa i termin konferencji

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie osiągnięcia naukowe studentów z afiliacją Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

W ramach tego samego osiągnięcia naukowego student może uzyskać punkty wyłącznie za jedno osiągnięcie (najwyżej punktowane).

W przypadku osiągnięć naukowych, które są efektem pracy zespołowej (współautorstwo) liczba osiągniętych punktów jest proporcjonalna do liczby współautorów, np.: jeśli osiągnięcie jest efektem pracy 2 współautorów (w tym studenta wnioskującego) student otrzymuje 50% wartości punktowej ustalonej dla danego osiągnięcia.

Ocenie podlegają wyłącznie publikacje opublikowane lub którym nadano DOI. Publikacja, za którą student uzyskał punkty i zostało mu przyznane stypendium rektora w jednym roku akademickim, nie może być wskazana przez studenta we wniosku w kolejnym roku o stypendium – jako publikacja wydana.

Liczba punktów za osiągnięcia artystyczne

OsiągnięcieLiczba punktówDokumentacja/potwierdzenie
Nagroda w międzynarodowym artystycznym festiwalu (przeglądzie) – odbywającym się za granicą, z udziałem jury.10Dyplom/certyfikat, potwierdzenie organizatora
Nagroda w krajowym artystycznym festiwalu (przeglądzie) z udziałem jury6
Udział w wystawie plastycznej, fotograficznej, sztuki użytkowej, koncercie, recitalu muzycznym, spektaklu teatralnym, wydarzeniu literackim, filmowym, tanecznym5Zaświadczenie od organizatora zawierające imię nazwisko, autora/współautora, datę i miejsce wydarzenia. Potwierdzeniem może być także katalog wystawy.
Publikacja albumu muzycznego, katalogu, dzieła literackiego8Kopia stron zawierających nazwisko autora, nazwę dzieła, tytuł, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeżeli jest)
Występ artystyczny

(koncert, recital muzyczny, przedstawienie teatralne, występ autorski, występ taneczny), wystawa plastyczna na rzecz społeczności akademickiej

6Potwierdzenie w cz. warszawskiej – kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w Filii w Białej Podlaskiej – prodziekan właściwy ds. studenckich
Aktywne członkostwo w grupach/zespołach artystycznych działających w AWF Warszawa (przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium)6Potwierdzenie kierownika zespołu
Aktywna działalność organizacyjna artystyczno-kulturalna na rzecz społeczności akademickiej6Potwierdzenie w cz. warszawskiej – kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w Filii w Białej Podlaskiej – prodziekan właściwy ds. studenckich

Studentowi za osiągnięcie artystyczne wskazane w pkt 1-4, które było afiliowane AWF Warszawa przyznaje się dodatkowo 3 pkt.

Ocenie podlegają osiągnięcia artystyczne w zakresie takich dziedzin jak: fotografia, kinematografia, literatura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka użytkowa, muzyka, taniec, teatr.

W ramach tej samej działalności artystycznej student może uzyskać punkty wyłącznie za jedno osiągnięcie (najwyżej punktowane).

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego osiągnięcia wskazane we wniosku, komisja przyznaje 0 pkt.

Kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium rektora oraz zasady przyznawania punktów pobierz

Osiągnięcia sportowe są oceniane metodą punktową. Ocenie podlegają wyłącznie udokumentowane osiągnięcia z roku akademickiego bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium. W przypadku finalistów Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich oraz medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy – pod uwagę brane są wyniki z ostatniej imprezy sportowej, o której mowa. Do oceny nie zostaną wzięte pod uwagę osiągnięcia zgłoszone lub udokumentowane po terminie

Stypendium rektora za osiągnięcia sportowe przyznawane jest na podstawie list rankingowych w ramach danego kierunku studiów.

Stypendium rektora za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym przyznaje się w następujących kategoriach:

I Kategoria

 1. Igrzyska Olimpijskie – miejsca 1-8 – 300 pkt.
 2. Igrzyska Olimpijskie – uczestnicy – 290 pkt.
 3. Igrzyska Paraolimpijskie – miejsca 1-8 – 280 pkt.
 4. Igrzyska paraolimpijskie – uczestnicy – 270 pkt.
 5. Mistrzostwa świata w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich lub nieolimpijskich objętych Akademickimi Mistrzostwami Polski organizowanymi przez AZS – medaliści – 260 pkt.
 6. Igrzyska Europejskie – miejsca 1-3, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich lub nieolimpijskich objętych Akademickimi Mistrzostwami Polski organizowanymi przez AZS – medaliści – 250 pkt.
 7. Uniwersjady i Akademickie Mistrzostwa Świata – medaliści – 240 pkt.
 8. Członkowie kadry narodowej (co najmniej 1 występ w reprezentacji) w dyscyplinach piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, rugby – 230 pkt.

II Kategoria

 1. Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich lub nieolimpijskich objętych Akademickimi Mistrzostwami Polski organizowanymi przez AZS – miejsca 4-8 – 200 pkt.
 2. Igrzyska Europejskie – miejsca 4-8, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich lub nieolimpijskich objętych Akademickimi Mistrzostwami Polski organizowanymi przez AZS – miejsca 4-8 – 190 pkt.
 3. Uniwersjady i Akademickie Mistrzostwa Świata – miejsca 4-8, Europejskie Igrzyska Akademickie – medaliści – 180 pkt.
 4. Mistrzostwa Polski w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich – medaliści, Akademickie Mistrzostwa Europy – medaliści – 170 pkt.
 5. Zawodnicy podstawowego składu zespołu zespołowych gier sportowych (odpowiednio liczba osób wpisywana do protokołu zawodów na podstawie listy przedstawionej przez AZS) zespołu AZS AWF Warszawa lub AZS AWF Biała Podlaska dwóch najwyższych szczebli rozgrywkowych w dyscyplinach: futsal  (12os.), piłka ręczna (14os.) piłka nożna (22os.), piłka siatkowa (12os.), koszykówka (12os.), rugby (23os.) – 160 pkt.
 6. Zawodnicy podstawowego składu zespołu zespołowych gier sportowych (odpowiednio liczba osób wpisywana do protokołu zawodów na podstawie listy przedstawionej przez AZS), który wywalczył awans na drugi szczebel rozgrywkowy w dyscyplinach, w których sekcje prowadzą: Klub Sportowy AZS AWF Warszawa lub Klub Sportowy AZS AWF Biała Podlaska – 150 pkt.

III Kategoria

 1. Mistrzostwa Polski w dyscyplinach nieolimpijskich objętych Akademickimi Mistrzostwami Polski organizowanych przez AZS – medaliści –100 pkt.
 2. Akademickie Mistrzostwa Polski organizowane przez AZS – medaliści – 90 pkt.
 3. Zawodnicy podstawowego składu zespołu zespołowych gier sportowych (odpowiednio liczba osób wpisana do protokołu zawodów na podstawie listy przedstawionej przez AZS) zespołu AZS AWF Warszawa lub AZS AWF Biała Podlaska, III szczebel rozgrywkowy i awans do tego szczebla rozgrywkowego w dyscyplinach: futsal (12os.), piłka ręczna (14os.) piłka nożna (22os.), piłka siatkowa (12os.), koszykówka (12os.), rugby (23os.) – 80 pkt.

Zawodnicy posiadający aktualne licencje zawodnicze PZS w Klubie Sportowym AZS AWF Warszawa lub Klubie Sportowym AZS AWF Biała Podlaska otrzymują dodatkowe 20 pkt.,  z zastrzeżeniem pkt. 5, 6 w kategorii II oraz pkt. 3 w kategorii III.

Stypendium rektora przyznaje się w ramach kategorii, według której student uzyskał osiągnięcie sportowe. Warunkiem przyznania stypendium rektora jest udział w Akademickich Mistrzostwach Polski AZS lub mistrzostwach Polski AZS lub Akademickich Pucharach Polski AZS jako reprezentant AWF Warszawa lub reprezentant Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej, w przypadku organizacji zawodów tej rangi w danej dyscyplinie i jeżeli AWF Warszawa wystawia swoją reprezentację.

Ustalając liczbę punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora na podstawie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę jedno – najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe. Nie sumuje się punktów za poszczególne osiągnięcia sportowe.

Studentom I roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich stypendium rektora może być przyznane na podstawie powyższych kryteriów, przy czym osiągnięcie sportowe musi być uzyskane w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek z wyłączeniem finalistów Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich oraz medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy – pod uwagę brane są wyniki z ostatniej imprezy sportowej, o której mowa.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie na podstawie osiągnięć, które uzyskał w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek.

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym należy załączyć:

 1. potwierdzenie osiągnięć sportowych przez właściwy związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715),
 2. potwierdzenie udziału w Akademickich Mistrzostwach Polski lub Mistrzostw Polski AZS przez Klub Sportowy AZS AWF Warszawa lub Klub Sportowy AZS AWF Biała Podlaska.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego osiągnięcia wskazane we wniosku, komisja przyznaje 0 pkt.

Kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium rektora oraz zasady przyznawania punktów pobierz

Ułatwienia dostępu