Zapomogi

Zapomogi

Wniosek o przyznanie zapomogi należy składać wyłącznie elektronicznie w formie e-wniosków. E-wnioski dostępne są na stronie https://euslugi.awf.edu.pl/ (po wejściu na stronę należy wybrać e-Wnioski, następnie po zalogowaniu się – wybrać wymagany wniosek, dane do logowania są takie same jak w przypadku Wirtualnej Uczelni).

Do każdego złożonego e-wniosku student załącza w systemie dokumentację potwierdzającą wskazaną we wniosku sytuację studenta uprawniającą do przyznania zapomogi.

W przypadku niezałączenia wymaganej dokumentacji – wniosek nie zostanie  rozpatrzony.

Zasady ubiegania się o stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów AWF w Warszawie obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 pobierz

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę w danym semestrze tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach:

pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,

drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich, łączny okres przysługiwania świadczeń wynosi łącznie 12 semestrów.

Dla ustalania okresu przysługiwania świadczenia wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Zasada ta dotyczy również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej z powodów:

1) ciężka choroba studenta lub jego najbliższej rodziny (dziecko, niepracujący małżonek, ojciec, matka, rodzeństwo), pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) śmierć najbliższego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

3) czasowo szczególnie trudna sytuacja materialna spowodowana innym, niż wymienione, nagłym zdarzeniem.

Z tego samego tytułu student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz, z wyjątkiem sytuacji spowodowanej ciężką chorobą studenta.

Student ma obowiązek załączenia dokumentów, potwierdzających zdarzenia w zakresie przejściowego pogorszenia się jego sytuacji życiowej oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej studenta w celu określenia wysokości zapomogi.

Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zdarzenia wskazanego w wniosku o zapomogę.