Świadczenia dla studentów

Świadczenia dla studentów

Świadczenia dla studentów AWF są przyzywane zgodnie Ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). Studenci mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi,
  • stypendium rektora (sportowe, naukowe).

Ile wynosi stypendium.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2021/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2022 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 wynosi maksymalnie 1050 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2022/2023 należy składać do 14 października 2022 r. Po tym terminie wnioski o stypendium rektora nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogę studenci składają wyłącznie elektronicznie w formie e-wniosków. E-wnioski dostępne są na stronie https://euslugi.awf.edu.pl/ (po wejściu na stronę należy wybrać e-Wnioski, następnie po zalogowaniu się – wybrać wymagany wniosek, dane do logowania są takie same jak w przypadku Wirtualnej Uczelni).

Do każdego złożonego e-wniosku student załącza w systemie dokumentację potwierdzającą wskazaną we wniosku sytuację studenta lub jego osiągnięcia uprawniające do przyznania stypendium. W przypadku niezałączenia wymaganej dokumentacji – wniosek nie zostanie rozpatrzony.

UWAGA! Do wniosku można załączyć maksymalnie 3 pliki z załącznikami. Prosimy o skompresowanie (spakowanie) plików i załączenie ich w wybranym formacie, np. zip, rar.

Złożony e-wniosek (po zakończeniu pracy w systemie) – należy pobrać w pdf i wydrukować. Wydrukowany wniosek student podpisuje, dołącza wymagane dokumenty (te same, które załączył przy składaniu e-wniosku) i składa w Dziekanacie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą prowadzącą rocznik – zobacz

UWAGA! Informacja telefoniczna będzie czynna wyłącznie w godzinach 1000 – 1300.