Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/2024 można składać od dnia 1 października do 20. każdego miesiącawyłącznie elektronicznie w formie e-wniosków. E-wnioski dostępne są na stronie https://euslugi.awf.edu.pl/ (po wejściu na stronę należy wybrać e-Wnioski, następnie po zalogowaniu się – wybrać wymagany wniosek, dane do logowania są takie same jak w przypadku Wirtualnej Uczelni).

Do każdego złożonego e-wniosku student załącza w systemie dokumentację potwierdzającą wskazaną we wniosku niepełnosprawność.

W przypadku niezałączenia wymaganej dokumentacji – wniosek nie zostanie  rozpatrzony.

Złożony e-wniosek (po zakończeniu pracy w systemie) – zaleca się pobrać w pdf. Instrukcja pobrania złożonego wniosku o stypendium w pdf wygenerowanego przez system pobierz

Wydrukowany wniosek student podpisuje, dołącza wymagane dokumenty (te same, które załączył przy składaniu e-wniosku) i składa w Dziale Obsługi Studenta, pokój 136.

Zasady ubiegania się o stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów AWF w Warszawie obowiązujący w roku akademickim 2023/2024 pobierz

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,

drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich, łączny okres przysługiwania świadczeń wynosi łącznie 12 semestrów.

Dla ustalania okresu przysługiwania stypendium wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Zasada ta dotyczy również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

W przypadku gdy niepełnosprawność studenta powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń:

– orzeczenie o niepełnosprawności,

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,

– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania semestru. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym do 20. dnia każdego miesiąca został złożony wniosek wraz z kompletnymi dokumentami.

Ułatwienia dostępu